VOV2 - Lễ ăn trâu mừng lúa mới của người Mạ ở Lâm Đồng được tổ chức khi cả bon thu được một nghìn gùi lúa. Nếu mùa màng bội thu liên tục thì hàng năm đều có lễ hội. Ngược lại, mất mùa liên tục thì nhiều năm bon không tổ chức ăn trâu mà chỉ mừng lúa mới trong quy mô gia đình, dòng tộc, với vật hiến sinh là gà hoặc heo.(Chương trình ngày 13/5/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao