Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2021

    VOV4.M’nông:   Nti n’hanh ƀư tĭng nău wa Hồ, rlău 10 năm aơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xă Quảng Hiệp, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak lĕ ƀư tĭng ntrong leo ntêm nkrem “mât sŭr neh” nkrem prăk. Nău ƀư jêt ma ngăn ngên jêng lĕ wăch rgum nuĭh ƀon lan râng, ntêm nkrem geh hang rmen prăk ntop kơl nuĭh ach o, ƀon lan rnoi mpôl đêt ƀư jay gŭ, hun hao mât rong rklaih ach o.

Nar dơn jay tâm rnglăp têh yor Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xă Quảng Hiệp ntop kơl, yuh Nguyễn Thị Ngoan ta thôn Hiệp Thịnh, xă Quảng Hiệp, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak lak mô bah răm rhơn rnôk naư ŭch geh jay ƀư nâp nâl lĕ jêng ngăn:

“Gâp geh koet nte bah rnôk jêt aƀaơ wăng sa dŭt jêr jŏt. Knơm n’gâng kan ƀon lan ta aơ kơl nta an du đêt prăk jêh nĕ gâp manh tay ƀư du mlâm jay. Aƀaơ gâp nsrôih kan trok prăk mbrơi mbrơi, geh prăk mât oh kon hăn nti. Rnăk wâl dŭt rhơn, lah uĕh Ngih dak, ăp nuĭh lŏng bôk tôr, mặt trận lĕ kơl an rnăk wâl”.

          Rnăk wâl yuh Ngoan lah ngoăy tâm âk rnăk ta xă Quảng Hiệp dơi manh ndâk ƀư jay gŭ bah ăp “mlâm sŭr neh” (prăk nkrem) bah Mặt trận Tổ quốc xă rgŏ jă. Mô knŭng ntop kơl đah jay gŭ, ăp “mlâm sŭr neh” ta xă Quảng Hiệp hôm kơl tơm tăm, kon ntil, nta an ăp rnăk wâl ach o hun hao wăng sa. Wa Lô Hoàng Thuận, ta thôn Hiệp Tiến nkoch, năm 2018 pơng geh chôt ndal nho n’gul săk, rnăk wâl tŭp tâm nău jêr jŏt. Mặt trận Tổ quốc xă lĕ an rnăk wâl wa du kôp bê me nkuăng. Tât aƀaơ mpôl bê lĕ hun hao rlău 10 mlâm. Nău rêh rnăk wâl mbrơi mbrơi đăp mpăn.

          “Rnăk wâl gâp dơi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xă Quảng Hiệp lĕ uănh mĭn, kơl lĕ an rnăk wâl kôp bê mât geh 2 năm aƀaơ hun hao âk dơi 13 mlâm, gay rnăk nsrôih ƀư sa, hun hao rklaih ach o”.


Nău ntop kơl bah UBMTTQ xă Quảng Hiệp rgop kơl rnăk wa Lô Hoàng Thuận hao rklaih ach o.

Xă Quảng Hiệp aƀaơ geh rlău 15 rbăn nuĭh, đah 13 rnoi mpôl rêh ndrel, nău rêh bah kônh wa hôm e âk jêr jŏt, ngăn lah ta ăp thôn geh âk nuĭh rnoi mpôl đêt. Bah năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xă Quảng Hiệp lĕ rgŏ ntrong leo mât sŭr neh (nkrem prăk), geh prăk nkrem gay kơl nuĭh ach o dơi hao. Wa Hòa Mạnh Quân, Kruanh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xă Quảng Hiệp, an gĭt, tât aƀaơ, dĭng lĕ rnoh prăk sŭr neh nkrem geh rlău 2 rmen prăk, rgop kơl âk rnăk rklaih ach o.

 “Tâm ăp năm bah năp, ntrong kan aơ dơi rêng lam hvi, bah ăp nuĭh ranh lơn lah ăp năm dăch aơ geh âk nuĭh ntoh lư ăp mon jêt râng ntrong leo mât sŭr neh. Tâm 11 năm bah năp, mpôl hên lĕ ndâk njêng 27 mlâm jay an rnăk ach o, ntop kơl nkra jay an 12 rnăk, ơm ntop kơl an rlău 60 rnăk, êng nuĭh geh khuch khat trôk nar lơn, kop ji bah tơm prăk sŭr neh aơ. Bah năm 2017, mpôl hên mbơh ƀư ntrong kan ntop kơl kon ntil, tơm tăm an rnăk ach o, tât aƀaơ mpôl bê geh rlaư 700 mlâm”.

“Mât sŭr neh mon uk” (nkrem prăk), du nău ƀư jêt yơn dŭt ngăn ngên lĕ jêng ntrong leo têh, wăch rgum âk ăp rơh kơn nuĭh ƀon lan xă Quảng Hiệp, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak lak nsrôih râng. Aơ lah trong ƀư tâm di gay rgop ndâk njêng nău rêh mhe ta nkual ƀon lan.

          Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương