Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2019

 

VOV4.Mnông:   Wa Y Ruê Buôn Yă  (rnoi  Ê Đê,  hôm ntơ lah Ama Ngưng) ta [on Ea Knôp, xã Cư Ni, nkuăl Ea Kar, n’gor Dak Lak lah nu^h tahen sôt rmanh ntoh lư. Đah nău kan lah kruanh rnâng kan pah kan mặt trận [on Ea Knốp, wa le\ nsrôih  rgo\ jă nu^h [on lan hun hao wa\ng sa rnăk vâl, rdâk njêng nkual [on lan mhe. Nău nchih: “Y Ruê Bya- nu^h tahen hăn lor bôk nău ta [on lan”,

 

Năm 1971, Wa Y Ruê Bya hôm ntơ lah Ama Ngưng ta [on Ea Knôp, xã Cư Ni, nkuăl Ea Kar, n’gor Dak Lak le\ tât râng pah kan du kích ta ntu\k rnôk hôm nha to\ng 19 năm deh. Rnôk neh dak le\ rklaih đăp mpăn, wa tât râng rdul lơh Fulro tâm ntu\k “bri mbl^ng dak rngot”, du\t jêr jo\t ta yôk bri Tây Nguyên. Plơ\ s^t đah [on lan, săk soan mô năch dăng, wa geh dơn rnoh kơl tahen geh nău ji 60%.

Lah nu^h hăn lor bôk năp, nsrôih, geh nău knơm, Ama Ngưng geh nu^h [on lan ta ntu\k săch [ư kruanh rnâng kan Mặt trận [on Ea Knôp, wa nsrôih hăn lor bôk năp tâm ăp nău pah kan. Bâh geh nău nsrôih bâh Ama Ngưng, ăp rơh rgo\ jă , nău kan kơt lah “Le\ [on lan tâm rnglăp rdâk njêng nău rêh văn hoá”, “Nar an nu^h ach o”, “Tâm pêt tâm kơl”, kơl an ăp nkual geh nău tât bâh mih sial, dak buk, kơl an ăp rnăk jêr jo\t an geh nău dơi têh. Ngăn lah, bâh ntơm mbơh [ư bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe, Ama Ngưng le\ leo kan tâm rgop đah gâl kan chi bộ, rnâng kan mât ua\nh [on Ea Knôp nsrôih rgo\ jă, mbơh tơih [on lan tât râng. Đah ntrong kan “cán bộ hăn lor bôk năp- [on lan groi t^ng ba kơi”, rnăk vâl Ama Ngưng le\ pă an 300 met vuông neh măt trong, sreh kăl 4 tơm bơ, 50 tơm cà phê đah rnoh khlăy tât rmen prăk gay ma [ư trong hăn.

“Gâp lah nu^h rgo\ jă [on lan tâm [on. Tâm nău pă neh [ư trong, gâp rgo\ jă ăp nu^h pă neh [ư trong gay ma dơh geh trong hăn nsong, dơh nơih tâm nău pah kan jan sa, mât rnă njrăng đăp mpăn tâm [on. Gâp rgo\ jă ăp nu^h an geh pă neh, rgop prăk, ntop soan gay ma ntop rdâk njêng trong hăn dơh nơih an kon său hăn nti, ntop rdâk njêng [on lan”.

Bâh geh hăn lor bôk năp bâh Ama Ngưng, [on lan tâm [on le\ tâm ban u\ch pă neh, ntop soan, ntop ndơ bâh rdâk njêng ăp trong hăn nkual [on lan ta ntu\k. bâh năm 2017 tât a[aơ, [on lan tâm [on le\ pă neh an bơi tât 1 rbăn mét vuông neh, sreh rôk rhiăng tơm tăm ăp ntil, tâm rgop rhiăng nar kan ndrel đah ngih dak [ư trong hăn nkual [on lan. Wa Y Khê Byă, nu^h [on lan [on Ea Knôp an g^t, bôk năp [on lan tâm [on mô u\ch nău pă neh [ư trong, yơn saơ Ama Ngưng [ư, lôch ne\ djăt păng mbơh rblang ăp nău ueh di bâh nău kan pơk hvi n’hanh to\ bê tông trong hăn r^ [on lan mơ geh djăt n’hanh [ư t^ng. Rnăk vâl wa Y Khê nơm le\ pă an 50 met vuông neh măt trong đo\ng.

“Wa ne\ rgo\ jă nu^h tâm [on tâm nău rdâk njêng trong hăn nsong tâm [on gay ma kon său tât ngih nti dơh nơih lơn, [on lan ueh lơn. [on lan tâm [on le\ djăt n’hanh [ư t^ng. [on lan du\t rhơn. Wa nti đă khân păng nsrôih pah kan jan sa, mât rong ndrôk, rong sur, [ư mir gay ma hun hao wa\ng sa, n’hao nău rêh geh kơt ne\ mơ dơi tâm rgop rdâk njêng [on lan”.

Mô dơn g^t vât mpeh nău way bâh nu^h [on lan ta ntu\k, Ama Ngưng hôm nha nti gay ma năp ueh mpeh pháp luật, nău g^t vât, ngăch g^t nău mhe, ăp nău tât, joi g^t nkô| nău, nsrôih tâm mâp ăp ding gay ma doh rklaih lôch ăp nău tâm rkeh ta ntu\k. bâh năm 2015 tât a[aơ, păng le\ rjaih dơi âk rơh tâm rkeh, mô an geh nău tâm lah tâm janh hô, mât rnă njrăng chính trị, đăp mpăn ntu\k rêh jêng tâm [on geh mât nâp. Ta meng ne\ Ama Ngưng hôm nha mbơh tơih, rgo\ jă nu^h [on lan nsrôih tât râng hun hao wa\ng sa, n’hao nău rêh ntop rdâk njêng [on lan.

“ăp tơ\ hăn rgo\ jă jêr ngăn, rnôk gâp hăn rgo\ jă so\k prăk tâm rgop [ư trong geh jay mô ho\ geh, geh jay mô u\ch ndơ\. Gâp rgo\ jă n’hanh đă khân păng nsrôih pah kan jan sa, rong ndrôk, rong sur, [ư mir gay ma hun hao wa\ng sa, n’hao nău rêh geh kơt ne\ mơ dơi tâm rgop rdâk njêng [on lan”.

Wa Nguyễn Văn Vũ, groi kruanh Ủy ban nhân dân xã Cư Ni an g^t, đah nău kan nu^h geh knơm tâm ntu\k rêh jêng, Ama Ngưng kơt lah ntung nthoi đah cấp uỷ, n’gâng kan, [on lan đah nu^h [on lan, ntop rdâk njêng [on Ea Knôp hun hao wa\ng sa, đăp mpăn mpeh chính trị, n’hanh hăn lor bôk năp tâm ăp nău kan ta ntu\k.

“Rnăk vâl Ama Ngưng lah rnăk vâl hăn lor bôk năp, geh nău way mât nău ueh văn hoá bâh nu^h [on lan rnoi Rđe, păng way rgo\ jă [on lan ta thôn [on tâm rnglăp lôch ne\ nsum ti rdâk njêng [on lan. Ta [on wa geh ua\nh rnê lah nu^h geh nău knơm tâm [on, păng nơm lah nu^h le\ tă râng kan cách mạng, lôch geh rdâk njêng rnăk vâl r^ le\ rngôch ăp nău tâm [on wa [ư da dê, hăn lor bôk năp rgo\ jă [on lan tâm rnglăp, kơl an [on lan tâm [on tât râng le\ rngôch ăp nău kan, rgo\ jă [on lan pơk trong, pă tơm tăm, pă ndơ, tâm rgop prăk gay ma [ư trong. A[aơ nău rêh bâh [on Ea Knôp le\ ueh aih rgâl mhe âk aơ lah n’hâm soan mô jê| bâh êng wa Ama Ngưng nơm, wa lah ntu\k knơm bâh cấp uỷ Đảng, n’gâng kan”.

Deh luh, têh kuăng bâh [on lan, tă râng nău kan du kích bâh ntơm mhe 19 năm deh, lôch ne\ hăn ta bri rdul lơh FULRO, plơ\ s^t ta ntu\k, bôl ma săk soan mô hôm ngăch dăng, yơn tahen sôt rmanh Ama Ngưng ta [on Ea Knôp, xã Cư Ni, nkuăl Ea Kar, n’gor Dak Lăk way hăn lor bôk năp, geh âk nău tâm rgop rdâk njêng [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương