Pơk uănh mông nar djăt: 29/11/2021

VOV4.M’nông: Tổng thư ký NATO Gien Xtôl-ten-bơc mhe nkah nau rŭng răng mpeh nŭih lăp gŭ tâm nkuăl n’har bri mpeh ba dâng EU hôm ơm, nkre mbơh ăp nŭih hăn ntrơn hôm nsôih lăp tâm EU tih dôih tă bah Belarus. Nau nkah geh Tổng thư ký NATO ndơ̆ luh jêh rnôk păng ndrel Kruanh Uỷ ban Châu Âu U-su-la Vôn đờ-lây-en geh rơh khâl tât Litva ndrel geh rơh tâm nchră đah N’gâng kan mpeh nau kan tâm nkuăl n’har bri mpeh ba dâng bah EU ndrel Belarus. Tĭng wa Xtôl-ten-bơc, nau duh jêr hŏ geh rgâl du đê̆ đŏng ndrel tĭng trong mô hôm lăng duh tâm đê̆ nar bah năp nê. Yơn lah, hôm ơm gay ma nkah nau rŭng răng aơ hŏ bah lôch. Ăp nau ma rnôk aơ dôl geh tâm nkuăl n’har bri đah Ba Lan ndrel Belaus dôl lơh jêng nau rŭng răng ŭch geh nau kơl rnôk ma nŭih ƀon lan ntrơn du der dôl rdâng đah bri ji kăt./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương