Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021

VOV4.M’nông: Tâm nkuăl Tây Nguyên, Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm aơ geh ăp n’gor ƀư ueh. Ta Lâm Đồng, lễ hội geh ƀư tâm 2 nar 20 ndrel 21/4 (lah lơ 9-10/3 âm lịch) ta Đền thờ Âu Lạc-Nkuăl pâl n’aih Thác Prenn, Đà Lạt. Đah nkô̆ “Nsum du tu tơm”, lễ hội geh âk nau kan khlay. Êp nau kan vay ơm, leo têk, yơr ndoh ndơ ôp brah, mpoh khthup tâm Đền Trung-Thượng-Hạ ndrel Đền thờ Mẹ Âu Lạc, âk nau kan kŏ geh ƀư khuh n’gor kơt lah: Ntŭk njroh mprơ ăp nau mprơ ơm ueh, nkoch ăp ntil nau mprơ, nau tâm rlong cờ tướng, ăp nau pâl ơm kăl e, ntŭk rlong gâm ndơ ngêt sa kah ăp nkuăl, nau tâm rlong nchrăp kao play ôp brah, kao play gay ma ôp brah tât Quốc tổ…Ngăn lah, Lễ hội giỗ tổ năm aơ geh nau plrơ đờn ca tài tử Nam bộ bah ăp nŭih tă bah ntŭk kan văn hoá njroh mprơ n’gor An Giang.

 

  Đền thờ Âu Lạc tâm êp leng dak Prenn

 

N’gâng kan văn hóa, Thể thao n’hanh Pâl nđaih an gĭt, ntŭk kan tâm rgop đah UBND TP BMT n’hanh ăp ntŭk kan geh tât ƀư Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Tân Sửu 2021 tâm nar 20-21/4/2021, ta Di tích lịch sử Ngih dak Đình Lạc Giao (mrô 67, trong Phan Bội Châu, Tp. BMT). Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch ăp năm lĕ jêng nar lam dak ƀư lễ bah lĕ rnoi mpôl, lah nău ntrŭt nuih n’hâm rgop jêng soan dăng tâm rnglăp ndrel rlet rlău ăp jêr jŏt bah tâm lơh tâm su, trôk nar, nâp nâl nău nsing nơm an nsum mpôl gay ndrel rƀŏng tât rgŏ năp, ndâk njêng neh dak Việt Nam nar lơ têh ndrŏng, uĕh lăng lơn. Ƀư Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lah di an gay ntrŭt nsôr ăp rơh kơn nuĭh ƀon lan gơih tâm rlong, ƀư dăng ăp nău kan, nău ŭch hun hao wăng sa, văn hóa, rêh jêng tĭng nuih n’hâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ n’gor rơh tal 17.

Jêh rnôk Bộ văn hoá, Thể thao ndrel pâl n’aih geh nau ntrŭnh njoăl tât UBND n’gor Quảng Nam mpeh kan rlong vơt năch pâl n’aih tă dak ba dih ntơm khay 7 tât khay 9 năm 2021, mhe rlau, Kruanh UBND n’gor Quảng Nam hŏ kí nau ntrŭnh mbơh ơh nau N’gâng kan Văn hoá, Thể thao ndrel pâl n’aih, đăng ký ma Chính phủ ndrel n’gor rlong ntŭk bôk năp bah lam dak vơt năch tă bah dak ba dih tât Việt Nam pâl n’aih ân ueh nâp. Tĭng wa Lê Trí Thanh, Kruanh UBND n’gor Quảng Nam, n’gor hŏ nchrăp nau kan ngăn, bah năp măt mra săch năch tă bah Hàn Quốc tât rlu n’aih tâm nkuăl rlu n’aih Hoiana, tâm nkuăl Duy Xuyên ndrel Tui Blue Nam Hội An, nkuăl Núi Thành, tach ndeh mpăr Chu Lai, đah nau ƀư ăp rơh mpăr tă bah dak ba dih tât tĭng tŏ, nar gŭ ntơm 5 tât 10 nar. Bah nau mêt uănh ngăn, N’gâng kan pâl n’aih Việt Nam ân lah Quảng Nam lah n’gor geh nau dơi tŏng nau nchâp ŭch mpeh trong hăn, dak si, ngih vâl pâl n’aih…gay ma rlong ƀư./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương