Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021

VOV4.M’nông: Lơ 11/5, Rmôt hăn kan bah N’gâng kan tahen Quân khu 5 yor Trung tướng Thái Đại Ngọc, uỷ viên Trung ương Đảng, Rđau tahen Quân khu 5 leo bôk rmôt pah kan đah n’gor Dak Nông mpeh nau kan tahen-neh dak năm 2021.

 

Tĭng nau mbơh, ƀư nau rđau kan, đă bah n’gor uỷ, UBND n’gor Dak Nông, rơh rlau aơ, rmot tahen n’gor Dak Nông mro mât rjăp nau kan, nau ƀư ndrel nau ngăn geh bah n’gor, nchrăp tâm rgop ngăn đah ăp gưl, ăp ntŭk kan mpeh nau kan, nau tât, năn kơl mbơh nchră nau đah gưl uỷ, n’gâng kan bah nkuăl ƀư ueh nau kan tahen-neh dak bah n’gor. Ăp nkuăl, rmôt kan, ntŭk kan ƀư ueh nau nchrăp ndrel ƀư nau jao, ndơn tahen năm 2021 nâp, đăp mpăn ueh, geh 100% nkô̆ nau đă. Bơi tât 1000 druh ndăm geh nau ueh bah n’gor hŏ hăn tahen. Nau jao ndơn tahen tâm ăp nkuăl, nkuăl ƀon têh geh tâm rnôk srê Covid-19 dôl ma tât jêr. Ăp nŭih druh ndăm hăn tahen tâm rơh aơ geh ƀư hăn kan tâm Bộ Công an, N’gâng kan kỹ thuật (N’gâng kan neh dak); lữ đoàn 573 (Quân khu 5) N’gâng kan rđau tahen n’gor, Tahen Biên phòng n’gor ndrel Công an n’gor.

Ăp nau kan geh đă ƀư, nau mra tâm lơh tâm ăp ntŭk kan, rmôt kan geh ƀư rjăp. Ăp rmôt tâm n’gor Dak Nông mro tâm rgop ngăn gay ƀư ân ueh nau săk nâp bah ăp trong teng, trong mbluh êng tâm nkuăl kâng n’har bri, rgop nau njrăng, rdâng srê Covid-19 ân nâp. Rmôt tahen tâm rgop ma mrôt công an, biên phòng ntrŭnh ueh nau kan mra tâm lơh gay ma mât ân ueh nau săch kan ntơh măt Quốc hội gưl 15 ndrel ntơh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl, năm kan 2021-2026, rgop nau mât rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nau rêh jêng tâm lam n’gor.

Nar pah kan mât măt

 

Ntoh nau ta nar pah kan, Groi Kruanh UBND n’gor Dak Nông Lê Trọng Yên lah rjăp, gưl uỷ, n’gâng kan n’gor mro ndâk njêng rmôt tahen n’gor nâp nâl mpeh ăp ntil, ƀư jêh nau kan geh jao. Kan mât rjăp, mbơh nau, rklaih ăp nau tât mpeh nau hôm kol, nau ntoh luh mô ân geh ntŭk mô ueh, rŭng răng, rgop nau kơl an pơk trong ueh ân hun hao văng sa, đăp mpăn rnă njrăng nau rêh jêng. Ngăn lah, n’gor kơl an, mât chăm, bonh đă nuih n’hâm ndrel drăp ndơ đah ăp rmôt kan dôl măng nar njrăng, rdâng srê Covid-19 tâm ăp nkuăl kâng n’har bri.

Groi kruanh UBND n’gor Dak Nông kŏ đă N’gâng kan tahen hen Quân khu 5 uănh kơl an, rđau, ntĭm kơl n’gor ƀư ân ueh nau hun hao văng sa, geh nsum ma nau mât rnă njrăng, ngăn lah ndrel đah nau rklaih nau kol geh tât neh ntu tahen.

Ntoh nau ta nar pah kan, ndrel ma nau kơp dơn, rnê ăp nau tă geh dơi, Trung tướng Thái Đại Ngọc-Uỷ viên Trung ương Đảng, Rđau kan Quân khu 5 đă, rmôt tahen n’gor Dak Nông lŏ n’hao nau kơl tâm nchră nau ân n’gâng kan ăp gưl ƀư ueh nau kan tahen, neh dak năm 2021 ndrel mât ân rjăp nau mra tâm lơh, ndâk ăp nau kan gay ma mât ân ntŭk kan, rmôt kan.

Rmôt tahen n’gor Dak Nông ân geh tâm rgop ueh lơn tay đah ăp gưl, ăp ntŭk kan gĭt kloh nau mĭn, rklaih ăp nau tât tâm nkuăl, bah năp măt tâm rgop nsum đah gưl uỷ, n’gâng kan nchrăp nau njrăng srê Covid-19, mât ân rơh săch kan Quốc hội gưl 15 ndrel ntơh măt Hội đồng nhân dan ăp gưl năm kan 2021-2026 geh nau ueh, đăp mpăn./.

                        Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương