Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Rgum nchih bah  trong nchrăp bầu cử Mỹ tă bah Đại học Florida [ư an saơ, rlău 60 rkeh  nu^h [on lan ho\ râng nklăch phiếu ơm tâm rơh bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tâm rnôk hôm du pơh tay đo\ng mơ tât nar bầu cử Tổng thống 3/11. Rnoh dja mpơl nău uănh khlay bah [on lan Mỹ tât rơh tâm rlong [ư Tổng thống năm kan tât đah nu^h tâm rlong bah đảng Cộng hoà- Tổng thống dôl kan Donald Trump n’hanh nu^h tâm rlong mpeh đảng Dân chủ Joe Biden. Nkô| jêng tât nău ăp nu^h [on lan Mỹ n’glêh an râng nklăch phiếu ơm dơi an lah tă bah klach rvê tâm kâp jo\ tâm nar bầu cử mbra [ư jêng geh ma nău ntưp COVID-19. Le\ rngôch nu^h [on lan nklăch phiếu tâm năm 2020 dơi nchroh lah nklăp 150 nu^h, tâm ban đah 65% ăp nu^h [on lan to\ng nău dơi hăn nklăch phiếu.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương