Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

VOV4.M’nông: Tâm âk năm rlau aơ, Đồn biên phòng Hồ Le, N’gâng kan rđau tahen Biên phòng n’gor Kon Tum hŏ ntrŭt dăng nau kan bonh đă ƀon lan, ƀư tĭng ntrong kan, nau ntrŭnh bah Đảng, nau ntrŭnh pháp luật bah Ngih dak, tă bah nê rgop nau mât đăp mpăn rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nau rêh jêng tâm nkuăl n’har bri.

 

Ntŭk pôih tahen Hồ Le mât geh 8 thôn bah 2 xã Ia Đal ndrel Ia Tơi (nkuăl Ia H’Drai, n’gor Kon Tum) đah 717 rnăk, 2.245 nŭih, ngăn lah ăp công nhân bah ăp ntŭk kan tâm 716 (Binh đoàn 15) ndrel Công ty cổ phần Ntuh kơl ndrel Hun hao Duy Tân. Tâm 17 năm rlau aơ, kơp ntơm nar ndâk đồn tât rnôk aơ, êng nau kan mêt uănh, nkân njrăng tâm nkuăl n’har bri, Đồn mro ƀư ueh nau kan bonh đă ƀon lan.

Ngăn lah, ntơm bôk năm 2020 tât rnôk aơ, Đồn ntrŭnh nau ƀư nau kan mêt uănh, nkân njrăng srê, tâm rgop nau kan gay ma njrăng rdâng srê Covid-19, đăp mpăn mât ân nâp trong nkuăl n’har bri, nkuăl n’har gŭ. Tâm nê hŏ ƀư bơi tât 150 tŏ mêt uănh tâm nkuăl n’har bri, njrăng rdâng srê Covid-19, Nkre lah, mât ân rjăp nau kan tâm nkuăl n’har bri, năn saơ, rklaih mham ăp nŭih tih mpeh luh, lăp tih dôih, ƀư nau muih vaih trong n’har tâm ntŭk ntăm n’gâng ndrel trong mêt uănh geh 19km, mât 3 rmôt hăn kan tâm nkuăl tâm rgop nsum đah nkuăl, năn rklaih ăp nau kan geh tât nau tih tâm Đồn mât.

Tâm nau kan bonh đă ƀon lan, Đồn hŏ kơl nchră nau ân gưl uỷ, n’gâng kan 2 xã Ia Đal ndrel Ia Tơi, nkuăl Ia H’Drai, ƀư nâp rmôt cán bộ xã, thôn ân nâp tam, râng ntĭm mbơh ân 6 đoàn viên geh nau gĭt blau gay ma nglăp Đảng, tâm rgop nsum đah UBND xã Ia Đal, Binh đoàn 15 ƀư nau rgop tơm prăk kơl an “Nar kơl nŭih ach o” n’gor geh bơi tât 30 rkeh, bonh đă, ôp khâl 24 nŭih cán bộ tahen ji kuet, ngih vâl geh nau rêh jêr jŏt rnoh rlau 9 rkeh prăk, pă tay 40 nklâm ndơ ân kon se tâm Ngih săm ƀŭt PT dân tộc nội trú nkuăl ndrel ăp ngih nti mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tâm xã Ia Đal di ăp nar lapơ năm nti mhe ndrel lôch năm nti, rnoh prăk 6 rkeh, pă bôk nau kan “Nhoat nhoat jâng oh hăn nti” ân 3 kon se geh rnoh prăk kơl 22,5 rkeh, kơl an 15 rkeh prăk ân du rnăk kon se “Kon rong tahen biên phòng”.

Êng nê, Đồn đă 12 cán bộ, tahen tâm rgop ma n’gâng kan ndrel ƀon lan tâm ntŭk râng nau mpuh n’hât ŭnh sa bri tâm thôn 8, xã Ia Đal ndrel mpuh n’hât ŭnh 3 ha mir cao su bah ntŭk kan 716 tâm thôn Ia Đer, xã Ia Đal, tâm rgop ma ntŭk jan 716, UBND xã Ia Đal nkoch mbơh nau răk kloh, njrăng rdâng srê ân nŭih ndrel mpa rong geh 12 nar, geh bơi tât 330 nŭih râng, kơl ƀon lan nkra 7 ngih vâl truh sat, kơl rôk bum blang, pĕ điều ndrel mât chăm cà phê, pă ntil ndrel ntĭm ân rnăk ƀon lan tuch tăm yăp, ƀư nau kan rong ndrôk deh kon, kơl an du mlâm ndrôk ntil ân du rnăk, nkre kơl ƀon lan nkra ndrung rong, njrăng srê nuh. Đồn kŏ pă 2 cán bộ tahen lah nŭih rnoi mpôl đê̆ ndơn kơl an 2 rnăk ach o rklaih ach o, n’hao pă 16 nŭih cán bộ tahen kơl an 53 rnăk hun hao văng sa.

Ƀư nau kan “Lam ƀon lan râng mât nau ƀư tơm nkuăl neh, đăp mpăn n’har bri bah neh dak tâm rơh mhe”, Đồn biên phòng Hồ Le (N’gâng kan rđau tahen Biên phòng n’gor Kon Tum hŏ nkoch trêng, bonh đă 3 rmôt ndrel 13 rnăk tâm xã Ia Đal ký nau mât njrăng 13 km trong n’har, 13 n’gâng n’har ndrel 5 rmôt rnă njrăng ƀon lan mât njrăng đăp mpăn. Đah xã Ia Tơi, rnôk aơ Đồn dôl tâm rgop nsum gay ma uănh, nkoch trêng bonh đă rmôt kan, êng nŭih, rnăk vâl râng nau mât rnă njrăng êng tâm nkuăl n’har bri.

Thiếu tá, Kruanh Đồn Nguyễn Văn Ngọc-Kruanh Đồn Biên phòng Hồ Le lah rjăp: Rlau 17 năm ndâk njêng ndrel têh jêng, đah nau vay ơm ueh bah “Tahen Wa Hồ”, cán bộ tahen Đồn Biên phòng Hồ Le bah ăp rơh mô geh der ma nau jêr, hŏ ndrel đah ƀon lan ăp rnoi mpôl rêh jêng tâm nkuăl n’har bri mât rjăp n’gâr phao mât rnă njrăng neh dak ŭch rŏng nar lơn ma nâp nâl lơn./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương