Pơk uănh mông nar djăt: 9/4/2021


VOV4.M’nông – N’gâng kan dak si mhe geh sam ƀŭt ndal njuăl an UBND ăp n’gor nkual ƀon têh mpeh Trung ương mpeh nău n’hao njrăng n’gang srê jâng-ty-mbung. Bah bôk năm tât aƀaơ, lam dak kơp dơn bơi 17.500 nuĭh ntưp jâng-ty-mbung, tâm nĕ geh 4 nuĭh khĭt. Nkôp đah rơh aơ năm e, rnoh nuĭh ntưp hao bơi 4 tơ̆ n’hanh hao âk nkual bah dâng. Gay n’hao njrăng n’gang srê jâng-ty-mbung, gay n’hŭch tât đêt ngăn rnoh nuĭh ntưp, khĭt, mô an srê rêng hvi n’hanh jŏ jong, N’gâng kan dak si lĕ geh sam ƀŭt mrô 2527/NYT-DP njuăl UBND n’gor, nkual ƀon têh tâm Trung ương đă ntĭm rđau mbơh ƀư du đêt nkô̆ nău mpeh n’hao njrăng n’gang srê jâng-ty-mbung.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương