Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021


VOV4.Mnông – Nar 19/4, jêng nar 8/3 âm lịch, tâm rnôk Lễ hội Đền hùng năm 2021, ta Nkual Di tịch lịch sử ngih dak Đền Hùng (Phú Thọ) lĕ ntơm ƀư Rgum tâm rlong nklâm, gâm ƀănh chưng, juh ƀănh giầy rơh tal 8. Rgum tâm rlong wăch rgum tât râng bah 13 rmôt tâm rlong đah bơi 100 nghệ nhân n’hanh nău uănh nđôi bah năch pâl nđaih. Jêh nteh gâr ntơm ƀư hội, ăp nghệ nhân lĕ ntơm lăp tâm rlong đah nuih n’hâm nsrôih têh. Ăp rmôt tâm rlong nklâm 10 mlâm ƀănh chưng tâm 10 mnĭt.

Rgum tâm rlong nklâm, juh ƀănh chưng, ƀănh giầy rơh tal 8

 

Tâm mông jŏ ngăn 45 mnĭt, du rmôt an gâm sĭn, juh hăch 5 kg phe m’êt ƀư jêng 10 mlâm ƀănh giầy. Rgum tâm rlong nklâm, gâm ƀănh chưng, juh ƀănh giầy lah nău ƀư văn hóa geh âk nău way ơm bah rnoi mpôl, ƀư nău uĕh “Ngêt dak nkah gĭt tu dak”. Aơ lah di an ăp nghệ nhân, ƀon lan ăp rnoi mpôl tâm n’hanh bah dih n’gor tâm nđŭr, nti nău blău ơm tâm nău mât ndray, ƀư uĕh văn hóa way ơm rnoi mpôl Việt Nam. Rmôt geh giải ngoay tâm rlong nklâm, gâm ƀănh chưng n’hanh giải ngoay juh ƀănh giầy năm aơ mbra dơi UBND n’gor săch râng nchrăp ƀănh chưng, ƀănh giầy nsơr  an ăp kđăch Hùng di rơh Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.


 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương