Pơk uănh mông nar djăt: 22/12/2021

VOV4.M’nông: Tâm rgop nsum đah y học ndrel y học mhe tâm nau khám, săm ji lah du nau ntrŭnh têh bah Chính phủ ndrel N’gâng kan dak si gay ma n’hao nau săk tam kŏ kơt lah nau rgâl mhe tâm nau khám, săm ji. Nau ngăn bah nau kan săm ji tâm ngih dak si Y học cổ truyền n’gor Dak Lak rơh rlau aơ hŏ ân saơ nau tam bah nau kan tâm rgop nsum bah 2 nau săm Y học cổ truyền ndrel nau săm ma dak si mhe tâm nau mât chăm n’hâm soan nŭih ji.

Kơt lah wa Nguyễn Gia Biên, 65 năm, tâm Phường Tân An, Nkuăl ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak lah du ntoh mhô. Chôt ndal yor kol mham tât rngok ƀư ty ndrel jnag đah chiău bah wa Biên rven, mô dơi mpât. Yơn kơp ntơm nrôk tât Ngih dak si Y học cổ truyền n’gor Dak Lak gay ma săm, n’hâm soan bah wa Biên hŏ ueh oi đŏng. Wa Hoàng Thị Thoa (vợ wa Biên) mbơh:

‘Păng nê geh chôt ji ntơm dŭt khay bah năp nơh, geh săm tâm ngih dak si Nkuăl Tây Nguyên. Jêh nê ntrơn hăn tât Ngih dak si Y học cổ truyền n’gor tâm lơ 1/11. Nua ji bah păng lah ji rven n’gul săk. Rnơm ăp nai dak si ta aơ gơih kơl, ri ma nau ji bah sai gâp bah âk. Mô êng sai gâp ôh ma ăp nŭih nai dak si ta aơ săm ân ăp nŭih ji kŏ ueh kơt nê đŏng”.

Mô êng wa Biên, ma hôm âk nŭih êng tâm ăp nau ji geh tât nting kŏ geh bah oi đŏng. Yuh Nguyễn Thị Tú Oanh-nŭih mât chăm ân nŭih ji bah chôt ndal tâm xã Ea Hồ, nkuăl Krông Năng, n’gor Dak Lak, ngơi:

‘Lơ 30/10 ri sai yuh hên geh chôt ndal. Hăn tât ngih dak si nkuăl bĭch geh 8 nar. Lor ma hăn tât ngih dak si Y học cổ truyền ru nau ji lơn ma jâk, bĭch mô nkah rngăl ơm, hăn ăch chrach tâm bỉm dơm ma mô gĭt ôh. Geh săm ta aơ 2 pơh ri 3 nar dơi hăn, hăn jur, hao dơi đŏng”.

Âk năm ma aơ, nau săm ji tâm Ngih dak si Y học cổ truyền n’gor Dak Lak geh âk nŭih săch yor păng geh tam ma ăp nau săm mhe. Ngăn lah nŭih ji jong khay tâm rnôk săm ma nau Y học cổ truyền kŏ geh plơ̆ nau rêh nâm ơm. Êp nê, nau săm ji đah Y học cổ truyền geh nsu săm trok prăk mô âk, tâm di ma nŭih mô lăng geh âk prăk, nau rêh jêr dŏt. Nau ueh ngăn bah ntil dak si Y học cổ truyền leo tât lah mô geh khuch hô. Nŭih ji ŭch dơi săm jŏ jong. Nau dak si Nguyễn Thị Thuý-Kruanh Khoa Châm cứu Dưỡng sinh, Ngih dak si Y học cổ truyền Dak Lak, ngơi:

‘Nau săm ji y học cổ truyền Việt Nam geh gĭt tât kơt lah du ntrong săm sŏk dak si tă bah tơm di ndrel êp nê lah ăp nau ƀư ma mô kâp dŏng dak si geh nkoch tât lah nau ƀư châm cứu, pet tâm săk, pet tâm trong mham, hôl duh săk ndrel du đê̆ nau ƀư êng. Ăp nau ƀư aơ gay leo tât nau ueh lah njrăng ndrel ma săm ji, ngăn lah nau ji jŏ bah, êp nê lah nau ji ƀư rven săk. Nau săm ma y học cổ truyền geh gĭt tât lah ăp ntil dak si geh ơm ndrel ueh tam ma ƀon lan nơm ma păng geh tâm ăp ntŭk, ma nau săk tam geh sĭt tât lah păng ueh ndrel tam ngăn đŏng rnôk săm. Ngăn lah tâm nau săm y học cổ truyền geh tâm rgop nsum đah đông y ndrel tây y hŏ geh Chính phủ ndrel N’gâng kan dak si y học cổ truyền tâm nê geh ngih dak si y học cổ truyền Dak Lak”.

Lah ngih dak si khoa khoa tâm n’gor, Ngih dak si Y học cổ truyền Dak Lak hŏ vay ntuh kơl ntrŭnh âk nau kan mhe leo nsĭt nau săm ji prêh, kơt: máy siêu âm, X-Quang mhe, máy săm sóng gleh, máy xét nghiệm sinh hoá, máy điện châm, máy lay zer nội mạch...Êp nê, Ngih dak si hôm uănh ngăn tât nau ndâk n’hâm soan, âk ntil ndơ dŏng gay ma săm tâm săk jăn kŏ geh tâm ngih dak si hŏ kơl an ueh ngăn tâm nau uănh năl dnrel ma săm ăp nai ji tma săk, tâm nting, nau khuch jêh rnôk sôt rmanh...

Rnôk aơ, Ngih fdak si geh 13 khoa, jrâu ƀư kan đah 220 nsưng săm. Tâm ăp năm Ngih dak si khám ndrel ma săm nklăp 20 rbăn tơ̆ nŭih, tâm nê geh nklăp 5000 nŭih săm tâm nê. Nau nsôih bah ngih dak si tâm rơh rlau aơ hŏ kơl an âk rbăn tơ̆ nŭih săm bah đah Y học cổ truyền. Nai dạk si Nguyễn Thị Thuý-Kruanh Khoa Châm Cứu Dưỡng sinh, Ngih dak si Y học cổ truyền Dak Lak, nkoch:

‘ Ngih dak si y học cổ truyền lah du ntŭk geh rnơm ngăn bah nŭih ƀon lan n’gor Dak Lak, Dak Nông ndrel ăp n’gor êp nê. Tâm ngih dak si Y học cổ truyền dôl ma khám đah bảo hiểm ân ăp nŭih ƀon lan. Kơt lah khám bảo biểm y  tết tă bah dâng, nŭih ji geh lăp săm ri mô kâp dăn săm ƀŭt tă mpeh ba dâng hao, nŭih săm hôm geh lăp săm ndrel geh dŏng bảo hiểm tĭng mrô thẻ ri ma ăp năm êp ăp ƀon lan tât đah ngih dak si y học cổ truyền âk ngăn”.

Êng ngih dak si Y học cổ truyền Dak Lak, rnôk aơ, ăp ngih dak si tâm nkuăl, nkuăl têh, nkuăl ƀon têh kŏ geh khoa Y học cổ truyền hŏ pơk trong nơih ueh ân ăp nŭih ji tâm nau săm ji, ntuh kơl ân tâm di ndrel ma tŏng ân Y học cổ truyền hun hao ndrel ma y học mhe nê lah ntrong rƀŏng kan khlay bah n’gâng kan dak si, rƀŏng tât nkô̆ nau mât chăm ăp ntil ân nŭih ƀon lan./.

Nŭih rblang: H'Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương