Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

      

         VOV4.M’nông - Ta nkuăl Ea Kar n’hanh nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak mhe ƀư Nar rgum yŭr mham gŭr Tây Nguyên năm 2021. Ăp năm nuĭh ƀon lan rhăt jăp ƀư tĭng ăp nău ntrŭnh njrăng n’gang srê, dăng ntrong jong gay kâp yŭr mham.

                                                

         Nar rgum yŭr mham gŭr Tây Nguyên năm 2021 lah nău ƀư gay rƀŏng tĭng nău kan ăp ntruh mham gŭr-khay mih năm 2021 n’hanh bôk nău kan trong hăn chăng rơh tal 8 yor Ban ntĭm rđău ngih dak rgŏ jă yŭr mham ŭch êng rgŏ jă. Đah trong way ƀư “Du ntruh dak mham an-du nău rêh gŭ tay”, bôl tâm nău sruh srê dôl geh jêr jŏt ta âk ntŭk, nuĭh ƀon lan Dak Lak hôm e ŭch râng yŭr mham. Ăp nuĭh ƀư tĭng rjăp nău ntrŭt đă 5K bah N’gâng kan dak si, kâp dăp ntrong jong tât rơh lăp ƀư tĭng ăp gưl dăn. Nô Trương Văn Lợi, pah kan ta Cục Hải Quan n’gor Dak Lak an gĭt:

Ntŭk yŭr mham dơi an tŏng ăp đăp mpăn njrăng n’gang srê

 

         “Rƀŏng tĭng nău kuăl jă bah Ban chấp hành công đoàn ri săk gâp râng yŭr mham ndrel đah lam dak ntrôl rŭch srê Covid-19. Râng yŭr mham ri nchrăp an njrăng n’gang srê tĭng 5K. Tă bah ăp rơh yŭr mham ri gâp mpŏng rgop ăp dak mham ntêm nkrem kơl ăp nuĭh mô lap”.

         Tâm rơh yŭr mham aơ mô knŭng geh nuĭh ƀon lan ta nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột ma hôm geh âk nuĭh bah ăp nkuăl kiău ma tât râng. Yuh Nguyễn Thị Hương, nai ngih sam ƀŭt THPT Quang Trung, nkuăl Krông Pắk, n’gor Dak Lak geh măt bah dŭt ơm, nkoch:

         “Ăp năm gâp râng ăp rơh rgŏ jă yŭr mham bah ăp gưl ri way ăp năm gâp râng yŭr mham 2 tât 3 rơh tĭnh năy nău săk soan. Nar aơ râng yŭr mham gâp dơi công đoàn ngih sam ƀŭt ntĭnh mpeh trong kan njrăng n’gang srê n’hanh săk nơm kơt ăp công đoàn viên tâm ngih sam ƀŭt râng njrăng n’gang srê uĕh, tŏng ăp bok put mbung 5K tĭng nău ntĭm bah N’gâng kan dak si”.

Tĭng wa Nguyễn Đức Phú, Chánh Văn phòng Ban ntĭm rđau Yŭr mham ŭch êng n’gor Dak Lak, gay tâm di nău ŭch mham rhŏ an săm ndal n’hanh săm ji tâm rơh njrăng n’gang srê Covid-19, bah bôk năm tât aƀaơ n’gor Dak lak lĕ ƀư âk rơh yŭr mham ŭch êng, wăch rgum âk nuĭh nuĭh ƀon lan râng. Êng bôk nău kan trong hăn chăng n’hanh nău kan Ăp ntruh dak mham gŭr-khay mih năm aơ dơi ƀư ơm lơn du khay nkôp đah ăp năm, gay ntop kơl ngăch rnoh mham njuăl an Viện huyết học n’hanh truyền máu Trung ương.

Nuĭh ƀon lan dăp ntrong rjăp kâp ƀư ăp gưl sam ƀŭt dăn yŭr mham

 

“Ăp rơh yŭr mham tâm rơh aơ ri rlău ma săm ndal n’hanh săm ji tâm n’gorr hôm ntop kơl an Viện huyết học n’hanh truyền máu trung ương lah ntŭk kan ta mpeh Bắc. Aƀaơ hin tă bah srê ta nĕ khân pơng mô dơi wơt dơn mham jêng Ban ntĭm rđău sŏk gay njuăl an Viện huyết học n’hanh truyền máu trung ương”.

Nar rgum yŭr ntruh mham gŭr Tây Nguyên năm aơ dơi ƀư ta 6 ntŭk ta n’gor Dak Lak, nchrăp wơt dơn đêt ngăn 2.900 đơn vị mham. Knŭng êng tâm nar 8/6 mhe rlău, bôk nău kan lĕ wơt dơn geh rlău 1.000 đơn vị mham. Ta năp nĕ, tâm 6/6, Nar rgum yŭr mham lĕ dơi ƀư ta nkuăl Ea Kar n’hanh sŏk geh rlău 1.200 đơn vị mham n’hanh lĕ njuăl 500 đơn vị mham gay ntop kơl Viện huyết học n’hanh truyền máu trung.


Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương