Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2015


VOV4.Mnông: Mpôl kan tahen mât rnă njrăng Mexico dôl rgum du mpôl kan tahen têh joi  nu^h tăch do\ng ma tuý du\t âk Joaquin Guzman, lôch rnôk nu^h aơ nchoăt du luh ngih krung đah trong trôm neh ta ngih u\m bâh ntu\k kru\ng. ăp công tố viên dôl ua\nh ôp nău 30 nu^h dôl pah kan ta ngih krung, geh nâp nu^h mât ngih krung yor geh âk nău an saơ mbra lah nu^h pah kan ta ngih kru\ng kơl an păng nchoăt du. Âk bang ta Mexico le\ njêng ăp ntu\k kan mât rnă njrăng ta ăp trong hăn, do\ng công nghệ gay ma ua\nh nđôi ta ndeh ô tô. Tahen dak kiau meng Goatemala le\ rgo\ jă mpôl tahen kan ta nkual n’har bri Mexico joi nu^h tăch do\ng ma tuý du\t lư aơ đo\ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương