Pơk uănh mông nar djăt: 14/4/2021


          VOV4.M’nông - Việt năm dôl ƀư chuh vaccine njrăng n’gang Covid-19 ta du đêt n’gor nkual ƀon têh geh srê n’hanh geh âk. Tâm khay tât, vaccine mbra dơi pă an lĕ rngôch ăp n’gor nkual ƀon têh ta lam dak. Gay wât tay đah vaccine njrăng n’gang srê Covid-19, săk rnglăy dŏng, rnoh đăp mpăn kơt ăp nău njrăng rnôk chuh, rmôt nchih nău nkô̆ way nkoch lĕ geh tâm nchră tay đah nai dak si Trịnh Quang Trí, kruanh Ntŭk uănh nđôi kop ji n’gor Dak Lak.

          Ơi nai dak si, dăn nai dak si an gĭt nău mbơh na nê̆ mpeh ntil vaccine njrăng n’gang covid-19 dôl dơi mbơh ƀư dŏng ta Việt Nam mêh ?

- Nai dak si Trịnh Quang Trí:  Aƀaơ, nău ŭch đah vaccine Covid-19 dŭt âk yơn ntŭk tâm pă mô tŏng ăp yor nê knŭng ƀư chuh ta du đêt nuĭh geh. Vaccine njrăng n’gang Covid-19 dôl dŏng aƀaơ bah ntil Astra Zeneca yor dak Anh nkra njêng, dơi dŏng an lĕ rngôch ăp nuĭh geh rnoh năm deh bah 18 tât 65 năm deh, mô ntưp ăp nău ji hao ngăch kơt duh, ăp nău ji mpeh play nuih...

 Ăp rlơn dak si way mâp jêh chuh n’hanh an njrăng ăp nău rnôk chuh vaccine Covid-19, hơi nai dak si ?

- Nai dak si Trịnh Quang Trí:   Kơt ăp ntil vaccine êng, vaccine njrăng n’gang Covid-19 rnôk dơi chuh tâm săk dơi geh ăp nău rlơn dak si kơt: môr ta ntŭk chuh, ji bôk, duh đêt, ŏk r’ah, mô uĕh trong proch.... Đah ăp nău rlơn êng ri aƀaơ mô hŏ geh nău mbơh na nê̆ đah ăp nău aơ. Yơn lah, ta lam ntŭr neh lĕ dŏng rlău 500 rkeh dĭng vaccine njrăng n’gang Covid-19 bah ăp ntil êng êng yơn dơi lah ăp ntil vaccine aơ dŭt đăp mpăn.

Njrăng rnôk chuh vaccine Covid-19 lah an ƀah ăp dĭng chuh ăp vaccine đêt ngăn 2 pơh. Vaccine dơi chuh ntop, du tơ̆ chuh lah 0,5ml n’hanh chuh 2 dĭng, du dĭng ƀah 12 pơh. Chuh tŏng 2 dĭng ri tam mât njrăng jêh chuh geh nklăp 70-80%. Êng đah chuh njrăng ăp ntil vaccnie êng, chuh vaccine Covid-19 knŭng dŏng chuh ta ăp ngih dak si, du nar chuh âk ngăn 50 nuĭh. Lor rnôk chuh, nuĭh chuh mbra dơi cán bộ dak si mbơh ntĭm, but uănh, dơi tâm ban ŭch ri mư an chuh. Jêh chuh mbra dơi uănh nđôi ta ngih dak si 30 mnĭt n’hanh jêh nĕ mbra uănh nđôi êng săk soan ta jay bah 24 tât 48 mông. Ăp ngih dak si mbra mât trong tâm ôp ndal gay wơt dơn nău lah bah nuĭh ƀon lan đah nău rlơn dak si jêh chuh vaccine Covid-19.

Trong nchră chuh vaccine njrăng Covid-19 ta Dak Lak m’hâm mêh nai dak si ? N’hanh he geh mâp nău jêr jŏt moh nău tâm rnôk ƀư đŏng ?

 

- Nai dak si Trịnh Quang Trí:  Nchrăp tâm dŭt khay 4 mbra ƀư chuh vaccine ta lam n’gor. Rnôk geh vaccine mbra ƀư chuh an ăp nuĭh tĭng Nghị quyết 21 bah Chính phủ nĕ lah nuĭh pah kan ta ăp ngih dak si, cán bộ dak si pah kan njrăng n’gang srê, nuĭh joi ntŭk ntưp, uănh nđôi srê kơl lor bôk năm. Jêh nĕ công an, tahen; nai, ăp nuĭh geh mâp âk nuĭh... Rnôk geh tŏng vaccine mbra chuh tay tĭng ăp rmôt tĭng rơh kơl lor.

Mâp jêr jŏt tâm nău ƀư chuh vaccine njrăng n’gang Covid-19 nĕ lah trong ƀư nđik gay mât prăp vaccine. Âk vaccine an mât prăp  ta nđik âm sâu tâm rnôk nĕ trong ƀư nđik aƀaơ dôl dŏng ta rnoh 280C.

Ntŭk uănh nđôi kop ji lĕ ndâk ƀư trong nchrăp trong ƀư nđik tŏng ăp an nău mbơh ƀư chuh vaccine Covid-19.

Lah uĕh nai dak si !

Kêng lôch nkô̆ way nkoch, he djăt ndrel

Nău ntĭm ƀư tĭng nău mbơh 5K bah n’gâng kan dak si.

Bok put mbung: Wăn bok put mbung bok ngăn ƀa ƀơ ta ntŭk âk nuĭh, ntŭk rgum âk nuĭh; wăn bok put mbung dak si ta ăp ntŭk ngih dak si, nkual nkhah êng.

Puh rao: Rao ty ƀa ƀơ đah xa ƀu mô lah dak puh rao ty. Răk kloh uĕh ăp ndơ dŏng ƀa ƀơ mâp (ty pah mpông jay, điện thoại, măy tính bảng, nsưng...). Răk rao, jut rao n’hanh an jay aih ang.

Tâm ƀah: Mât tâm ƀah rnôp mâp đah nuĭh êng.

Mô rgum âk n uĭh.

Mbơh tơih an nai dak si: Ƀư tĭng mbơh tơih an nai dak si ta App NCOVI; nglăp dŏng Bluezone ta ntŭk lăp https://www. bluezone.gov.vn gay dơi mbơh lah geh ntưp Covid-19

Rnôk geh duh, siăk, jêr nsôr kuăl điện thoại an trong mbơh ndal bah N’gâng kan dak si 19009095 mô lah trong mbơh bah ngih dak si ta ntŭk gay dơi mbơh ntĭm, ntop kơl, ntĭm hăn but uănh tŏng ăp đăp mpăn.

An tâm mât đăp mpăn an băl n’hanh he nơm bah năp srê Covid-19./.

 

Nuĭh răk rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương