Pơk uănh mông nar djăt: 25/4/2021

 

VOV4. M’nông: Ăp rnoi mpôl đê̆ ta Tây Nguyên geh dŭt âk ndơ sa kah mha êng. Yơn gay ƀư jêng nău kah mha êng nê, rlău ma kah blău ti bah "nuĭh gâm" hôm geh nău blău êng, nê lah ăp ndơ tê̆ trău mha êng. Ntĭt kơt, đah nuĭh Bu nong ta Dak Nông, rnôk gâm trău pai, mô dơi lah mô geh lha Rnhao. .

Bu nong kuăl lah lha Rnhao, hôm nuĭh Rđe kuăl lah lha Yao. Đah nuĭh Bu nong ta n'gor Dak Nông, gay gâm trău pai ƀô kah ri ân geh lha Rnhao.

Trău pai bah nuĭh Bu nong way dơi gâm ma glah kông mô lah glah ƀŭng têh an lĕ ma rnăk sa. Trău dja geh âk ndơ tê̆ nkre, tâm di an lĕ ma bu kuâng n'hanh kon se sa. Ăp ndơ tê̆ trău mbra dơi rgâl tĭng nău ŭch n'hanh bâr sa bah nuĭh gâm, ndăn dŏng ăp ndơ ơm geh tĭng khay. Ntĭt kơt biăp ri hăn joi biăp nse, nkŭr djêl mô lah nkŭr, lha nông, rpuăl bunh jiăn.

Ăp ntil buăch tâm rgâl gay tê̆ trău kơt nting sŭr, puăch ndrôk, puăch djăr...Yơn lah, đêt nuĭh gĭt gay ma gâm trău pai di kơt trău Bu nong ân hăn luh mir, hăn bri joi geh lha Rnhao.  

Tơm Rnhao way hon ta nâm n'hâm ăp ntil tơm si êng êng, geh rnôk ƀăr hao tĭng tơm si êng. Ntil lha dja têh jong dĭng lha biăp kruanh, lha lĭt tâm ban ma lha mblu. Lha geh njŭng njŭng, ƀô kah mha êng. Nuĭh Bu nong sơch tôch ăp lha kruanh oi gay gâm trău pai.

Trong dŏng lha Rnhao tâm gâm trău pai bah nuĭh Bu nong dŭt mha êng đŏng. He mbra dŏng lha rêh mô lah lha kro, yor nuĭh Bu nong geh nău way bên sa trău pai ăp tơ̆ sông ăp nar jêng way prăp ntêm lha Rnhao kro tâm jay ŭnh. Yơn lah, nău juh lha rnhao rêh ri trău geh njŭng, ƀô kah âk lơn.

Lha Rnhao dơi dŏng tâm rnôk juh rnih. Aơ dơi uănh lah ndơ tê̆ dŭt khlay bah glah trău pai; djăt ma geh 5- 10 lha Rnhao juh rnih phe hŏ ơm ntrăm dang bah năp. Phe n'hanh lha rnhao dơi tê̆ tâm mpăl têh, sŏk rnăy juh an dŭt se, môi tâm ban, tâm pot nsum.

Tĭng nuĭh Bu nong, rnih lơn ma juh se, lơn ma môi ri trău sa lơn ma kah. Tâm trău pai, lôch rnôk gâm dak duh, tê̆ ăp ntil puăch, biăp, boh bôt ngot lôch nê mơ dĭng tê̆ rnih pai mpli đah dak tuh mbrơi mbrơi tâm glah trău. Tê̆ rnih gay ma ntêng an trău, hôm lha Rnhao ƀư an trău rnôk gâm ngăch rmŭ sĭn, jôn rbăn lơn, njêng luh dak njŭng n'hanh ƀô kah ntĭt êng an glah trău pai way ơm./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương