Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021

 

VOV4. M’nông: Năm aơ lah năm tâl bar Lễ hội Đền Hùng mô ƀư gâl pâl rlưn tă khuch bah nuh srê COVID-19. Mpeh gâl lễ tâm năm aơ, Ƀan mât uănh nkual têl ơm Yău Đền Hùng ƀư tơm rdâk njêng bôk nkô̆; đăp mpăn jăp n'hanh di nău dăn đă njrăng, n'gang nuh srê, Phóng viên Radio nău ngơi Việt Nam geh rơh tâm ôp đah wa Lê Trường Giang - Giám đốc Nkual têl ơm yău Đền Hùng.

- Hơi wa, Ban tổ chức hŏ mhâm geh trong nchrăp mpeh nău ƀư Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm aơ mhâm mêh, hơi wa?

Wa Lê Trường Giang: Giỗ Tổ Hùng Vương năm aơ ƀư gâl lễ ma mô ƀư pâl rlưn ngêt sa têh. Tă bah nuh srê COVID-19 tĭng kơn dơi mât kân jêng nar 6/3 (âm lịch) năm Tân Sửu ƀư Lễ mpoh nhang n'hơr an nar roh bah Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Nar 10/3 (âm lịch) tĭng trong nchrăp ntơm nơh dơn geh mpôl kruanh rđău kan Đảng, Ngih dak, kruanh rđău kan ăp n'gor, ăp n'gâng kan tât râng dơm. Yơn lah, nô nău aƀaơ, mpôl hên dôl dăn đă đah UBND n'gor kơi ntop ƀư nkô̆ wơt kiệu n'hanh mpôl 100 kon Lạc său Hồng wơt cờ hội.

Mpôl hăn n'hơr ndơ chŭn mbah pơk hvi tât ăp nkuâl, nkual ƀon têh mpơl nuih n'hâm nkah gĭt sĭt n'glĭng bah kon său nar aơ.

- Tĭng trong nchrăp, du đêt nău kan văn hoá nsum mpôl dơi ƀư tâm rnôk dja đŏng. Ban tổ chức nchrăp mbra an ƀư njrăng n'gang nuh srê mhâm ƀư gay an năch hăn tât râng dơi đăp mpăn mêh?  

Wa Lê Trường Giang: Sở VHTTDL rđău đă sân khấu ta Việt Trì ƀư njroh mprơ Xoan. Ta miếu Lãi Lèn ƀư mprơ xoan rnôk geh năch tât râng đŏng.

Ta Đền Hùng, ƀư tay goh gâr kông, đâm đuống, ka dŏ mut dak n'hanh tâm rlong nklâm, gâm bánh chưng bánh giầy gay mât ndray rnoh khlay văn hóa.

Năm e nơh di tâm rnôk an gŭ srang ngai êng lam rêh jêng kon nuĭh jêng kônh wa mô dơi tât râng. Ntơm bah bôk năm tât aƀaơ mpôl hên dơi mbrơi dơi wơt âk mpưm năch hăn pâl nđaih. Nar 6/3 n'hanh 7/3 tâm nar Prao, nar pơh, mpôl hên nchrăp rnoh năch mbra âk mpưm lơn đŏng jêng nchrăp tâm pă mbor trong hăn n'hanh an gŭ srang êng mhâm ƀư an đăp mpăn pah kan njrăng n'gang nuh srê. Ntrôl dăng pah kan nkoch trêng ma radio ƀoh ngơi bah Nkual têl ơm Yău.

Dăn lah uĕh wa!

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương