Pơk uănh mông nar djăt: 12/5/2021


 VOV4.Mnông –  Hội Doanh nhân druh ndăm Việt Nam mhe tâm rgop đah Tập đoàn TTC n’hanh Hội Doanh nhân druh ndăm n’gor Lâm Đồng ƀư an 1.000 bộ kit uănh năl Sars-CoV-2 an n’gor Lâm Đồng rhŏ an trong kan njrăng n’gang srê Covid-19. Ntoh ngơi ta nar ƀư, wa Trần Mến-Kruanh HĐQT Tập đoàn TTC Lâm Đồng nkoch: Lam dak n’hao da dê ăp trong njrăng n’gang srê ntưp rêng, âk n’gor nkual ƀon têh lĕ ƀư tâm nkhah êng kon nuĭh, ngăch joi ăp nuĭh tâm mâp nuĭh ji n’hanh nchoeng n’gang âk nkual. Đà Lạt lah nkual ƀon têh pâl nđaih, jêng nău uănh nđôi uĕh srê geh khuch dŭt têh tât nău n’hŭch srê ntưp rêng tâm ntŭk gŭ rêh, n’hŭch khuch tât hun hao wăng sa-rêh jêng, lơn lah nău kan pâl nđaih. Nkre, ƀư ngăch gay dơi mât nkual ƀon têh mô geh nuĭh ntưp mbra rgop an pâl nđaih n’gor Lâm Đồng rdâk hao ngăch jêh rnôk srê dơi uănh nđôi.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương