Pơk uănh mông nar djăt: 20/4/2021

VOV4.M’nông: Lơ 19/4, ta Ngih săm ƀŭt Đại học Đà Lạt, Rmôt tâm boh kan snum Việt-Lào n’gor Lâm Đồng, Sở Ngoại vụ, n’gor Lâm Đồng ndrel Ngih săm ƀŭt Đại học Đà Lạt ƀư tết Bunpimay bah ƀon lan ăp rnoi Lào ndrel ndơn mât kơl an ân 21 rnăk tâm Lâm Đồng đah 22 sinh viên Lào dôl tĭng nti ăp nau nti tâm Ngih săm ƀŭt Đại học Đà Lạt. Râng nar aơ, geh wa Văn-xay Say-se-na-Groi nŭih ntơh măt bah dak Lào gŭ tâm nkuăl ƀon têh Hồ Chí MInh ndrel ăp cán bộ, nŭih pah kan bah ntŭk kan ntơh măt.

Nau kan aơ gay rƀŏng tât kơt tĭng ueh nuih n’hâm tâm rnglăp ndrel ƀư rjăp lơn nau tâm boh kan nsum đah ƀon lan 2 n’gor Champasak ndrel Bolykhamxay lah êng, nkre pơk trong nơih gay sinh viên bah Lào dôl tĭng nti tâm Ngih săm ƀŭt Đại học Đà Lạt geh vơt têt vay ơm bah ƀon lan ăp rnoi mpôl Lào-Tết Bupimay tâm du nau ueh răm ndrel tâm rnglăp, tă bah nê kơl an ăp sinh viên Lào geh tay nau dơi tâm n’ur, gĭt lơn mpeh nau ơm yau, kon nuĭh Việt Nam./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương