Pơk uănh mông nar djăt: 6/4/2021

 

VOV4. M’nông: Nar 5/4, Sở Y tế Lâm Đồng rđău đă Ntŭk rgum mât njrăng kop ji n'gor, ntŭk rgum kan dak si ăp nkuâl, nkual ƀon têh n'hanh ăp ntŭk but săm ji tâm lam n'gor n'hao dăng njrăng n'gang nău ji jâng ti mbung. Tĭng ntŭk rgum mât njrăng kop ji n'gor Lâm Đồng, ntơm bah bôk năm 2021 tât aƀaơ, lam n'gor geh lĕ rngôch 149 nuĭh ji jâng ti mbung, hao 109 nuĭh rđĭl đah ndrel khay dja năm e nơh. Tĭng nău rđău đă bah Cục Mât uănh but săm- ji. Bộ Y tế mpeh nău n'hao dăng pah kan săm ji jâng ti mbung, gay năn kân bah nău ji jâng ti mbung, mô an geh nău ji jâng ti mbung ntưp rêng lam ƀon lan, Sở Y tế n'gor đă Ntŭk rgum mât njrăng kop ji n'gor njêng trong nchrăp, njrăng n'gang nău ji jâng ti mbung ta n'gor n'hanh ndăn an ƀư ngăch trong nchrăp ndơ̆ luh./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương