Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021

      

         VOV4.M’nông - Ăp nar aơ, nău sŏk choih mô di nău way ta nkual kâng n’har đah xă Tà Nung, TP Đà Lạt n’hanh xă Mê Linh, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng lŏ ntoh n’hanh ƀư saơ rah wah. Âk nkual yôk nor dah ŭch kuih koaih sŏk neh n’hanh lŭ, tâm rnôk n’gâng kan ƀon lan thơ tha n’hanh mô dơi mkra. Nău dôl lah dŭt năm e, UBND n’gor Lâm Đồng lĕ an rmal âk doanh nghiệp sŏk kuih lŭ choih mô tâm di, yơn nău aơ hôm e geh tay.

        

         Tât nkual Bãi Sậy, ta thôn 4, xă Tà Nung, TP Đà Lạt tâm nar 10/5, nchrat tâm măt mpôl hên lah ăp dôr yôk ta neh bri tâm nkual geh kuih koaih gay sŏk neh n’hanh sŏk lŭ. Ăp nău ƀư aơ lah mô tâm di ăp nău ƀư dŭt saơ rah wah. Ăp phung pah kan manh ta aơ aơ gĭt, rnôk bah năp, jŏ jŏ geh cán bộ xă hăn luh lăp, yơn nău kan sŏk lŭ bah khân pơng hôm e geh nâm ơm. Hôm wa Phan Quang Trung, ta tổ 14, thôn 4, xă Tà Nung, nuĭh dơi uănh lah nuĭh tơm dâk ƀư sŏk lŭ mô tâm di ta nkual aơ, yor mô geh nău kan n’hanh mô geh nuĭh phong jêng pơng mư sŏk lŭ mô tâm di nău way.

         “Bu mô an yơn he djăt ƀư n’hanh mô geh nuĭh phong, lah kloh lah kơt nĕ. Xă geh lăp âk tơ̆ nhŭp ndeh, jêh rnôk mkra ri djôt sĭt. Lah wă rlu, yơn ma rlu ri he mô gĭt ndơ ƀư jêng mư kuih lŭ jêh nĕ ƀư”.

Ntŭk sŏk joi lŭ mô tâm di ta xă Tà Nung-Đà Lạt

 

                   Jêh mĭn joi, rlău ma sŏk lŭ plah, nău kuih yôk nor gay sŏk lŭ n’hanh choih mô tâm di nău way tâm nkual geh hô. Tĭng wa Liêng Hót Quil, Cán bộ địa chính-nông nghiệp-xây dựng-môi trường xă Tà Nung, ăp nuĭh sŏk lŭ, kơt lĕ gĭt lor ăp nău uănh nđôi, jêng du dêr ngăch:

         “Jêr jŏt ăp tơ̆ oh nô hăn ri khân pơng lĕ saơ lor hôm, kơt khân pơng kâp njrăng mro ta ntŭk aơ. Rnôk he jŭr yor khân pơng gĭt jêng an rlu lĕ rngôch”.

         Hôm tĭng wa Kră Jăn Ha Djiệp, Groi Kruanh UBND xă Tà Nung, TP Đà Lạt, bah năp nĕ, xă lĕ âk tơ̆ ƀư sam ƀŭt rmal tih hành chính nău sŏk joi lŭ choih mô tâm di ta nkual Bãi Sậy aơ, yơn jêh rmal, rmôt kan rhoăt sĭt ri nău ƀư sŏk joi lŭ choih geh tay. Aơ lah nău jêr jŏt n’gâng kan ƀon lan dŭt ji bôk.

         “ Jêr jŏt bah ƀon lan lah nău rmal dŭt jêr. Jêh rmal du pơh bar pơh bah kơi khân pơng lăp ƀư tay. Lah ngăn, mpôl hên dŭt ngăn ngên, hôm rlău ma nĕ nuĭh êng ri mpôl hên mô gĭt. Aơ ăp sam ƀŭt rhăch nău, mpôl hên lĕ rmal ndâng âk tơ̆”.

         Tĭng sam ƀŭt rhăch nău ma UBND xă Tà Nung mbơh, nău ntrŭnh rmal tih hành chính nău kan khoáng sản n’hanh nău neh ntu dăch aơ ta nkual Bãi Sậy nar 5/1/2021. Kơt nĕ, rlău 5 khay jêh nĕ, nău uănh nđôi, rmal sŏk joi khoảng sản mô tâm di nău way ta nkual aơ geh thơ tha; nu nău sŏk joi khoảng sản mô tâm di ntŭk aơ lơ jêng mbơh saơ rah wah n’hanh ntoh tay.

Sŏk joi lŭ choih mô tâm di nău way ƀư pĭch rlâm neh ta Lâm Đồng

 

         Ta nkual kâng n’har đah xă Tà Nung, TP Đà Lạt n’hanh xă Mê Linh, nkuăl Lâm Hà aƀaơ dôl hôm e đêt ngăn 4 ntŭk sŏk lŭ đah rnoh têh âk. Tâm nĕ geh n’ăp ntŭk sŏk joi, khuch dôl geh tâm neh bri. Tĭng nuĭh ƀon lan, nău ƀư sŏk joi lŭ mô tâm di luật ta aơ lĕ geh bah âk năm bah năp, ƀư rgâl djơh neh ntu bri yôk n’hanh geh rlâm neh rnôk geh mih têh. Nău rdêng lŭ luh nkual aơ dôl geh âk nău rmanh đah đăp mpăn gung trong, ƀư khuch trong hăn yor nuĭh ƀon lan rgop prăk ƀư êng.

         Ta năp nĕ, UBND n’gor Lâm Đồng lĕ geh âk sam ƀŭt ntĭm rđau ăp ngih pah kan gưl kan n’hao mât uănh, groi nđôi nău ƀư sŏk lŭ choih, nsrôih rmal rjăp ăp rmôt kan, êng nuĭh tih, sŏk joi lŭ choih mô tâm di nău way.

         Nar 17/12 năm e, UBND n’gor Lâm Đồng lĕ ntrŭnh an rmal tih hành chính 5 doanh nghiệp pah kan tâm nău kan sŏk joi lŭ choih đah âk nău tih, geh: Công ty TNHH Hưng Nguyên, Công ty TNHH Hà Thanh, Công ty TNHH xây dựng thương mại n’hanh dịch vụ Hà Hưng, Công ty Cổ phần đầu tư n’hanh sŏk joi lŭ choih Đức Phú, Công ty Cổ phần Minh Định. Dĭng lĕ rnoh prăk ăp doanh nghiệp bah lơ geh UBND n’gor Lâm Đồng rmal n’hanh ndơ̆ rnoh prăk mô tâm di geh bah sŏk joi lŭ choih mô tâm di rlău 5,2 rmen prăk. Ndrĭ yơn, nu nău sŏk joi lŭ choih mô tâm di aơ hôm e geh saơ rah wah ta nkual kâng n’har xă Tà Nung, nkual ƀon têh Đà Lạt n’hanh xă Mê Linh, nkuăl Lâm Hà./.


 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương