Pơk uănh mông nar djăt: 1/4/2021

 

VOV4. M’nông: Ôi ntri (31/3), nău lư bah nhih dak si n'gor Kon Tum an gĭt nuĭh ji dŭt âk năm deh tâm rnôk khêh mpôl lah 4 nuĭh mĭn geh khêh ta nkuâl Kon Plông hŏ khĭt. Nuĭh ji khĭt lah wa bu ur Y Xuân, 65 năm deh, ƀon Kon Du, xã Măng Cành, nkuâl Kon Plông. Ta rnôk lăp nhih dak si wa Y Xuân geh hŭch mham, play nuih nchuăt ngăch, djôr n'hâm, geh nău mpơl bêh ân tĭng groi nđôi ji khêh.

4 nar bah kơi nuĭh ji geh thŏk ndal ntưp kaman bah trong proch, geh nău mpơl djôr ăp nuih leh khŭng klơm. Nuĭh ji hŏ rgâl huyết tương 3 tơ̆. Aƀaơ, 3 nuĭh ji hôm ƀa ƀă tâm nău ji khêh mpôl dôl dơi an săm ta Khoa sĭt dăng tay n'hâm suan n'hanh lơh bah khêh. Ăp nuĭh ji hôm n'hôr n'hâm ma máy yơn n'hâm suan mpơl ngăch dăng uĕh, ăp rnoh uănh năl đăp mpăn lơn rnôk lăp nhih dak si. Dŭt jêr jŏt tâm nău săm an ăp nuĭh ji lah mô geh dak si tam săm, mô hŏ geh lôch uănh năl mham, dak khêh hŏ lăp tâm mham, nklăp gŭ săm jŏ jong./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương