Pơk uănh mông nar djăt: 9/5/2021

 

VOV4.M’nông: Trău prung lah ndơ sa dŭt kah bah nuĭh Bu nong. Đah nuĭh Bu nong, trău dja lah ndơ sa mha êng, mpơl săk kah ndơ sa bah nuĭh Tây Nguyên lah nsum n'hanh nuĭh Bu nong lah êng. Trău prung mô dơn lah ndơ sa ăp nar ma hôm dơi nuĭh Bu nong dŏng gay wơt năch khlay tâm ăp rnôk ngêt sa têh way ơm bah ƀon lan.

Dĭng ndơ sa geh moh trău prung yor ndơ gâm tâl tâm dĭng gay gâm sĭn. Ndơ tê̆ gay ma prung tâm dĭng lah: biăp, djêl, mbrăch, blân, ka n'hanh puăch. Sŏk bah ăp ndơ way ơm, ơm geh tâm bri da dê yơn rnôk tê̆ prung nsum jêng trău sa dŭt kah n'hanh sĭt dăng săk suan. Lha biăp gay ƀư trău prung lah lha biăp nse dơi tôch sĭt bah ăp nar lôch mih. Rnôk lha biăp dŭt kloh, mô kâp rao ma dak ma tê̆ yoh dĭl mô hôm geh ƀô kah mha êng. Nkŭr djêl lôch sreh sĭt bah bri dơi rao kloh, tik ntô lok bah lơ, sŏk glo nse tâm trôm. Săk djêl dja ndjôt hăn gâm hôl rlău dak duh lôch nê tôk siăt rhên di găp ma sa.

Êng đah blân tăng ma nuĭh Bu nong, Rđe dŏng gay ma gâm đah ka khô, blân tăng ntil jê̆ gay ma ƀư trău prung păng geh njŭng. Ntil blân dja dơi tăm âk tâm mir bah nuĭh Bu nong.

Ndơ tê̆ mô dơi lah mô geh tâm nău ƀư trău prung lah puăch n'hanh ka. Ka dak me dơi gŭch rlău ma ŭnh rnga ƀư bah ƀô chrĭ. Rnôk prung, bu tê̆ nkre ma ka mblâm ma mô kâp tik nting. Puăch mbra lah puăch sŭr, puăch djăr, puăch bri...uănh nău ŭch bah tĭng rnăk.

Ƀư trău prung di ngăn kơt kăl e lah ân dŏng dĭng ngâr gay ma prung. Dĭng ngâr dơi sơch na nê̆, mô ir nse mô lah kranh ir. Dĭng jong nklăp du laih ti lah hŏ găp hôm. Nuĭh prung sŏk pêh mplônh lôk ta bâr dĭng gay mhâm ƀư dak trôm dĭng bah ler luh bah dih tâm du bông prung trău. Nău rsâl tê̆ ndơ prung tâm dĭng ngâr ân ƀư ndê na nê̆.

Dĭng ngâr dơi nđông ta ŭnh rnga hâng. Rnôk  prung ân ŭnh hit dah găp, mô dơi an ŭnh hit têh ir. Dĭng ndăch mbrơi mbrơi, ndăch mbro gay ăp ndơ prung tâm trôm dĭng sĭn tâm ban, dĭng mô geh ŭnh sa. Tâm rnôk  prung, dĭng ngâr luh dak tâm mpli đah ăp ndơ tê̆ tâm trôm, ƀư jêng ƀô kah mha êng ma dơn geh trău prung ma dĭng ngâr mơ geh.

Nuĭh Bu nong dŏng mâng nur, sur tâm dĭng trău mhâm ƀư an ăp ndơ prung tâm trôm dĭng hăch se, tâm lăp nsum. Yor nklăp kơt nê̆ ma dĭng trău kuăl lah trău prung. Trău prung jŏ tâm nklăp 30 mnĭt, tê̆ boh, mbrăch, tê̆ du đêt gir rsâm lah hŏ geh du dĭng trău prung nkre ƀô kah, nkre sĭt dăng săk suan.

Sa trău prung dŭt uĕh an n'hâm suan bah ăp me mhe deh, bu ranh djôr suan n'hanh kon se brêt rgay. Trău prung mô dơn lah ndơ sa ăp nar ma hôm dŏng gay jă năch khlay sa tâm ăp rnôk ngêt sa têh way ơm bah nuĭh Bu nong./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương