Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021

VOV4.M’nông: Tâm nkuăl Tây Nguyên, âk n’gor ƀư ndâk Ngih gay ôp bah Hùng Vương. Ăp năm, Lễ giỗ tổ Hùng Vương geh ăp n’gor ƀư ueh. Bah nê, rgop nau nkoch trêng nau ơm “ngêt dak nkah gĭt tu”, gĭt kloh ngăn ăp Kđăch Hùng hŏ geh n’hâm ndâk dak ndrel ăp nŭih ơm kăl e hŏ nsôih rdâng phung rlăng in neh dak nơm.

Ntơm lơ 20/4 tât lơ 21/4/2021, ta ntŭk nkah ơm yau neh dak Đình Lạc Giao, mrô 67, trong Phan Bội Châu, nkuăl ƀon têh Buôn Ma Thuột, Sở văn hoá, Thể thao ndrel pâl n’aih tâm rgop nsum đah UBND nkuăl ƀon têh ndrel ăp rmôt kan geh tât ƀư nau Giỗ tổ Hùng Vương 10 khay 3 năm Tân Sửu 2021 gay rƀŏng tât lễ têh Hùng Vương. Bah ăp nau kan bah lễ Giỗ tổ Hùng Vương, bonh đă ăp kơn nŭih ƀon lan nsôih tâm rlong, ƀư ân geh ăp nau kan, nau kan gay hun hao văng sa, văn hoá, rêh jêng.

Ngih ôp brah Kđăch Hùng Vương ta Gia Lai.

Hŏ jêng nau mơng, lơ 10/3 âm lịch ăp năm, âk nŭih ƀon lan tâm Gia Lai ndrel ăp n’gor êp nê hŏ tât mpoh kthuơ tâm Ngih ôp bah Quốc tổ Hùng Vương tâm Công viên Văn hoá Đồng Xanh (xã An Phú, nkuăl ƀon têh Pleiku, Gia Lai) tâm nuih n’hâm nkah ueh geh plŏ sĭt ma tu tơm nơm. Ngih ôp brah Quốc tổ Hùng Vương tâm Công viên văn hoá Đồng Xanh geh ndâk kơt ngih ơm kăl e, geh chor ngih jong Tât Nguyên nkra jêng mhe prêh nklăp 18 mét, tâm trôm nê lah ntŭk ôp brah rup ndah Quốc tổ Hùng Vương nkra đah si trah prêh 6 mét, jâk bơi tât 3 tấn geh sơn mah, mpeh ba lơ geh rup ndah bah 18 kđăch Hùng.

Tĭng rđau kan Công ty Cổ phần văn hoá-pâl n’aih Gia Lai: Tâm lơ 9.3 âm lịch, rmôt kan mra nchrăp bánh chưng, bánh dày, puăch sur gŭch, ndơ gay ma ôp brah…gay ma năn nchrăp ân lơ 10/3 gah ma ôp brah u che yau ye. Ăp năm êp aơ, nar nkah Giỗ tổ Hùng Vương hŏ jêng du nar rgum rƀŭn âk bah ăp rnoi tâm n’gor Gia Lai. Âk ngăn ăp rnăk leo kon sau hăn pâl, ngăn lah du đê̆ ngih săm ƀŭt tâm nkuăl kŏ ƀư ăp nau kan nkah tât tu tơm mpeh nau ntĭm mbơh ân rơh mom, bun dăp ueh lơn tay nau vay rŏng dak, nau rhơn mpeh nau ơm yau bah rnoi mpôl.

Rnoi Bunong râng ƀư Giỗ tổ Hùng Vương tâm n'gor Dak ooong.

Geh nsum ma nau khuh n’gôr bah lam dak, lơ 10/3 âm lịch ăp năm, nsum mpôl ăp nroi mpôl tâm xã n’har bri Dak Buk So, nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông rgum tât ngih ôp brah ăp kđăch Hùng gay ma ƀư Giỗ tổ. Ntơm năm 2017, ngih ƀư ôp brah Kđăch Hùng geh ndâk hŏ njêng trong nơih ân ƀon lan tâm lam dak mpeh nau ntoh nuih n’hâm ueh rŏng đah yau ye, tu tơm. Ngih ôp brah đah rnoh hvi rlau 250m2 geh ndâk tĭng nau kơt ơm, ntoh ngăn đah mau ndrih bah bri yôk Tây Nguyên. Dĭng lĕ rnoh prăk geh ƀon lan tâm nkuăl rgop êng ndâk nkra, tâm nê geh du gưl neh yor du rnăk pă ân. Wa Nguyễn ĐÌnh Lương tâm Thôn 6, xã Dak Buk So mbơh, âk ngăn nŭih ƀon lan ta aơ kŏ tă bah Phú Thọ lăp tâm Dak Nông pah kan jan sa. Khân păng ngai đah ƀon tơm bơi tât 20 năm ma aơ, yơn ăp nŭih hôm nkah nar Giỗ tổ. ĂP nŭih rƀŭn nchră, tâm ban nau dăn n’gâng kan ăp gưl ndâk ngih ôp brah Kđăch Hùng.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương lơ 10/3 âm lịch ăp năm jêng nau vay nkah gĭt bah lam rnoi mpôl, lah nau nsôih bonh ân nuih n’hâm tâm rgop njêng n’hâm dăng tâm rnglăp lam ƀon lan ndrel rlet âk nau jêr, nau kol bah tâm lơh, bah trôk nar lơh, nau jêr êng…gay mât nau rnơm ân ƀon lan gay ma ndrel rƀŏng tât nau rêh ueh, ndâk njêng neh dak Việt Nam nar lơn ma sâm geh, ueh lăng lơn./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương