Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

         

         VOV4.M’nông - Nuĭh tăm play rba ta nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông dôl dâk gŭ mô djiăng yor rhiăng ha play rba tât yan pĕ yơn mô geh nuĭh rwăt. Đah ăp mir tưm lĕ play, lĕ geh rhiăng tấn play rba an jăng lơi.

                                                

         Wa Phạm Công Văn ta thôn Tân Lập, xă Dak Gân geh bơi 2 ha tăm ăp ntil play rba tăch n’gluh. Năm e, bah mir aơ rnăk wâl geh rlău 200 rkeh prăk. Hôm năm aơ, bah bôk yan tât aƀaơ rnăk wâl knŭng tăch geh bơi 100 rkeh prăk, tŏng prăk phân poh mô geh săk rnglăy. Lĕ rngôch rnoh play rba hôm ƀa ƀă aƀaơ an nkhŭt lơi.

                   “Rnoh khlay aƀaơ thuk ngăn, jur thuk đêt ngăn bah rnôk gâp tăm play rba tât aƀaơ. Play rba tăch n’gluh hôm geh 3.000 tât 3.500 rbăn prăk/kg. Hôm tăch ta chợ tăch tâm dak knŭng hôm 500 rhiăng prăk/kg, kơt play rba 3 yan play mô geh nuĭh rwăt uănh kơt jăng dơm. Jay play rba mô uĕh âk knŭng 500 rhiăng prăk du kg kơp êng mô tŏng prăk pĕ. Âk jay khân pơng an dŭm rŭng êng mô lah aƀaơ hăn koh nking play rba 3 yan khân pơng jăng play tâm neh gay ƀư phân vi sinh”.

Mir play rba bah wa Lê Thị Tư mô geh nuĭh rwăt

 

         Tâm ban ma nĕ, rnăk wa Lê Thị Tư, geh rlău 1,2 ha play rba mô dơi tăch ƀư an rnăk wâl roh âk. Wa Tư an gĭt, aƀaơ mir play rba mhe knŭng geh tăch du đêt yơn thuk ngăn. Tăch 1 tạ mô tŏng prăk trok nuĭh pĕ. Bôl roh dơm yơn rnăk wâl hôm e hăn manh prăk gay mât tay mir.

         “Jay gâp aƀaơ geh nklăp 5 tât 6 tấn ma mô dơi tăch du prăk an jăng lơi yor geh geh nuĭh pĕ. Mir play rba aơ, gâp ntuh kơl du năm lĕ nklăp 70 rkeh prăk yơn aƀaơ an mât chăm, cheh phân, puh dak si tŏng ăp gay tơm play geh soan an play năm bah kơi. Nu nău rnoh khlay năm aơ ntop đah nuh srê tay jêng play rba mô dơi tăch, geh jay mô tŏng prăk ntuh kơl”.

Rlău 10 tấn play rba 3 yan rnăk nô Phạm Công Văn an jăng lơi

 

Tĭng kơp uănh bah xă Dak Gân, aƀaơ lam xă geh nklăp 1.000ha play rba ăp ntil. Tâm nĕ, geh nklăp 700ha dôl play, săk geh rĭng 15 tât 20 tấn du ha du yan. Wa Đỗ Viết Hạnh, Groi Kruanh UBND xă Dak Gân an gĭt, tă bah khuch bah srê Covid-19, âk mir mhe knŭng geh tay rlău n’gul đah rnoh thuk, hôm ƀa ƀă an jăng lơi yor mô geh nuĭh rwăt n’hanh rnoh thuk ir.

“Mpeh trong mkra trong mkra xă lĕ geh dăn đă đah ăp ngih pah kan dơi kan kuăl jă ăp doanh nghiệp dơi nkret njêng jru mpeh tơm sa play, gay ntơm uănh nđôi rƀŏng tât ntuh kơl. Ƀon lan rgŏ jă kônh wa nsrôih mât chăm, mât mir tơm tăm an ăp năm bah kơi tay. Nkre mpôl hên dăn đă ngih pah kan dơi kan, ngân hàng geh trong ƀư njong rnon mô lah nchoeng n’gang rnon n’hŭch prăk kon an manh đah nuĭh tăm play rba gay n’hŭch khuch, mâp nău mô lap”.


 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương