Pơk uănh mông nar djăt: 31/3/2021

          

          VOV4.M’nông - Nău hun hao nuĭh râng rwăt bảo hiểm xã hội ŭch êng ta nkuăl Lắk, n’gor Dak Lak lĕ dơi geh njoăn hăn tâm di. Âk nuĭh ƀon lan lĕ wât n’hanh ntơm mĭn joi gĭt, râng bảo hiểm xã hội ŭch êng.

Wa Đào Thị Vượng, 66 năm deh ta tổ dân phố 1, nkuăl têh Liên Sơn, nkuăl Lăk tă ƀư nai, năm 2010 wa rlu ranh yơn mô hŏ tŏng gay geh prăk rlu ranh yor mô tŏng năm bah kan. Dơi cán bộ bảo hiểm mbơh ntĭm ndơ̆ prăk bảo hiểm xã hội ŭch êng gay dơi geh sŏk prăk khay rlu ranh wa lĕ ŭch râng. Jêh 5 năm trok prăk bảo hiểm xã hội ŭch êng, bah năm 2016 tât aƀaơ, ăp khay wa lĕ geh prăk khay rlu ranh năp an nău rêh săk ranh. Nkre, sŏk prăk rlu ranh kônh wa dơi an thẻ bảo hiểm y tế đah rnoh trok 95% prăk but uănh săm ji. Wa Vượng nkoch:

“Bah rnôk dơi geh nău kơl nĕ saơ nău rêh nơm đăp mpăn, mô geh rvê đah săk ranh, mô knơm tâm oh kon, rnôk kop ji geh bảo hiểm y tế hôm. Ngih dak uănh mĭn an ăp nuĭh săk ranh ri nău kơl kơt nĕ dŭt uĕh hôm”.

Yuh Lương Thị Tường Thi, 34 năm deh, ta xă Đăk Liêng an gĭt: Bah năp đaơ yuh pah kan ta du công ty ƀư êng n’hanh râng bảo hiểm xã hội tĭng trong nchâp đă jêng mĭn knŭng geh nuĭh kan pah ta ăp ngih pah kan, doanh nghiệp mư râng bảo hiểm xã hội gay geh prăk khay rnôk rlu ranh. Tât rnôk rlu kan, dơi cán bộ bảo hiểm xã hội mbơh ntĭm jêng yuh lĕ ŭch êng rwăt bảo hiểm xã hội. Tĭng yuh Thi, nău rlak du đêt prăk trok bảo hiểm xã hội ŭch êng aƀaơ, mbra kơl an nuĭh ranh bah yuh đăp mpăn lơn yor đêt ngăn geh du đêt prăk khay ƀa ƀơ.

Yuh Lương Thị Tường Thi dơi cán bộ Bảo hiểm xã hội nkuăl Lắk mbơh ntĭm râng bảo hiểm xã hội ŭch êng

 

“Saơ âk nuĭh, nuĭh yơ hăn sŏk prăk khay rlu ranh he ŭch tât he sĭt ranh mô geh săk soan mô knơm oh kon âk yơn he geh êng prăk. Bôl he pah kan dah rŏng, mô ơư kan ngih dak he ŭch geh prăk rlu ranh. Ndơn yor he dŏng sa ri he an ntêm nkrem prăk rlu ranh”.

Wa Vũ Văn Hải, Kruanh Bảo hiểm xã hội nkuăl Lắk an gĭt, bah bôk năm tât aƀaơ, nkuăl geh 25 nuĭh râng bảo hiểm xã hội ŭch êng, n’hao dĭng lĕ rnoh nuĭh rwăt bảo hiểm xã hội ŭch êng ta nkuăl hao 530 nuĭh. Hôm rnoh aơ hôm e đêt nkôp đah n’gluh an. Tĭng wa Hải gay ƀư uĕh trong kan hun hao nuĭh râng bảo hiểm xã hội ŭch êng, năm tât, Bảo hiểm xã hội nkuăl ntrôl dăng tay nkoch trêng tât nuĭh ƀon lan mpeh nău uĕh râng rwăt bảo hiểm xã hội ŭch êng. Nkre, n’hao nkoch trêng mpeh nău kơl bảo hiểm xã hội ŭch êng tât ăp xă, nkuăl têh geh rnoh râng đêt; tâm rgop rjăp đah ăp nău kan, ăp rmôt kan nsum mpôl chính trị-rêh jêng ta ntŭk ƀư tay âk rƀŭn nchră, nău ƀư ta ntŭk gŭ nsum mpôl.

“Mpôl hên mbra ntrôl dăng trong kan nkoch trêng tât nuĭh ƀon lan đah âk trong, ngăn lah tă bah ăp trong mbơh nkoch nu nău, tal 2 lah mpôl hên mbra tâm nchră đah nuĭh ƀon lan. Mpôl hên dôl geh trong nchrăp kơp tay lĕ rngôch rmôt nuĭh ƀon lan ta ntŭk dơi râng bảo hiểm xã hội ŭch êng ri mpôl hên mbra tâm nchră đah âk trong ƀư, n’glăp lah mpôl hên ƀư trong kan nkoch mbơh ta ăp ntŭk rgum kơt chợ mô lah UBND ăp xă”.

Ăp nău nsrôih hun hao bảo hiểm xã hội ŭch êng ta nkuăl Lắk mbra mât uĕh săk rnglăy, rgop rƀŏng tât nău ŭch jŏ jong lĕ rngôch nuĭh ƀon lan geh prăk ranh n’hanh dơi mât uănh săk rnôk tât ranh./.


 

Nuĭh răk rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương