Pơk uănh mông nar djăt: 7/5/2021

 

  VOV4.M’nông: N'gor Dak Lak nchrăp mbra dŏng 110 rmen prăk tâm 5 năm tât, gay mât ndray n'hanh n'hao uĕh rnoh khlay du đêt ntŭk têl ơm yău kăl e, bri dak uĕh măt uănh ta n'gor.

Tĭng nău n'glêh an ma UBND n'gor Dak Lak mhe an dŏng trong nchrăp Đề án mât ndray n'hanh n'hao rnoh khlay ntŭk têl ơm yău ta n'gor tât năm 2025, rƀŏng tât năm 2030, geh 6 trong nchrăp kan dơi an ntuh kơl lor, lĕ ma ntŭk têl ơm yău gưl neh dak mha êng Nhih nkông krŭng Buôn Ma Thuột; jâng gung Bảo tàng Dak Lak, ntŭk têl ơm yău Biệt điện Bảo Đại, ntŭk têl ơm yău Sở chỉ huy- Ntŭk mbơh n'glêh an njêng Quân đoàn 3, ntŭk têl ơm yău Nhih pah kan Ủy ban khởi nghĩa Dak Lak năm 1945, ntŭk têl ơm yău gŭ nde dâk lơh n'gor Dak Lak lvang năm 1965-1975 n'hanh Bri dak uĕh măt uănh rkŭm leng Drai Nur, leng Dray Sáp Thượng. Đề án gay rƀŏng tât nău rdâk njêng ăp ntŭk têl ơm yău jêng ăp ntŭk rgum wăch pâl nđaih văn hóa, ăp “ntŭk tât uĕh” gay ntĭm nti nău way ơm rlăch ndăng cách mạng an rơh mom ndăm bah kơi; rgop mât ndray ntŭk têl ơm yău văn hóa.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương