Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

      

         VOV4.M’nông - Play sầu riêng ntoh lư bah n’gor Dak lak dôl mâp jêr jŏt mô hŏ tă saơ. Srê Covid-19 đah âk nău nking n’gang rdêng-ta tâm n’hanh bah dih n’gor, ƀư play aơ dŭt jêr tăch lam hvi. Mhe bôk yan, yơn lĕ geh ƀon lan an tăch sruh ndơ đah rnoh thuk, hôm yan dŭm hô sầu riêng bah n’gor Dak lak mbra ntơm bah khay 8, đah rnoh geh nklăp 70 rbăn tấn. Gay đăp mpăn săk rnglăy wăng sa an nuĭh ƀon lan, nău kan tuch tăm n’hanh n’gâng kan ƀon lan n’gor dôl rhăt jăp joi trong tăch mkra nău rvê an nuĭh ƀon lan.

 

                   Ndrel đah pah kan ta ntŭk kan ta nkual ƀon têh Buôn Ma thuột, yuh H’Nec ÊNuôl, buôn Alê B, nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak lak way nchih tăch sầu riêng mir nơm tâm trang Facebook bah nơm. Tă aơ 3 pơh, jêh rnôk sầu riêng lăp tâm yan, yuh tăch đah 15.000 tât 30.000 prăk du ký tĭng til play. Jêh nĕ, covid-19 jêr jŏt, Buôn Ma Thuột kơt tĭng ntĭm đă 16, nău tăch sầu riêng dŭt jêr jŏt, yuh an tăch thuk an nuĭh rwăt đah 7000 prăk/kg. Yuh N’Nêc an gĭt, ăp nău lo bah nuĭh ƀon lan mpeh rbăn tấn sầu riêng lĕ jăng an sŭr sa lah geh ngăn. Rnăk wâl sai H’Nec ta nkuăl Cư Kuin, 1 ntŭk êng ta Dak lak gŭ tâm srang tĭng ntĭm đă 16, dôl geh roh dơm du yan, bôl sầu riêng dŭt săk play:

         “Ta Cư Kuin, lĕ du mir sầu riêng âk ha bah po sai, mô geh nuĭh rwăt. Mô dơi tăch yor ta nkual geh nchoeng n’gang, jêng an jăng an sŭr. Hôm grăp ri ih kro gay tăch an nuĭh ƀư tơm ntil. Lĕ ƀon Jung A, Jung B, xă Ea K’Tuar, jay po geh 6,5 ha, lah nkuăl nchoeng n’gang mô an luh lăp jêng mô dơi tăch. Jêng an sŭr sa”.

                   Dak Lak aƀaơ geh bơi 10 rbăn ha sầu riêng, rnoh geh năm e bơi 70 rbăn tấn. Yan pĕ sầu riêng ta n’gor way ntơm khay 7 đah ăp ntil sầu riêng ntil ơm; khay 8 đah sầu riêng Ri6; dŭt khay 8, bôk khay 9 đah sầu riêng Dona n’hanh Monthon nglăp rwăt. Rơh ntoh srê Covid-19 rơh aơ lĕ ƀư jêr jŏt têh an nuĭh ƀon lan tăm sầu riêng ơm yor kol trong tăch geh tâm yan dŭm. Ăp nuĭh ƀon lan tăm sầu riêng Ri6, Dona, geh khlay wăng sa âk lơn, dâk gŭ mô djiăng yor play lĕ ntơm dŭm, rŭng ma mô dơi geh ntŭk tăch. Wa Y Hrah Ê ban, nuĭh ƀon lan tăm sầu riêng ta xă Ea Tu,. nkuăl ƀon têh Buôn Ma Thuột, mĭn rvê:

         “Sầu riêng năm aơ dŭt jêr jŏt yor aƀaơ mô hŏ saơ nuĭh ôp rwăt lah bôk năp hôm tal 2 ntŭk rwăt tât aƀaơ mô hŏ dơi gĭt đah rnoh khlay”.

Nău rwăt tăch sầu riêng khuh âk ta Krông Păk, Dak Lak rnôk mô hŏ geh khuch Covid-19

 

         Tĭng wa Nguyễn Hoài Dương, Kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao ƀon lan n’gor Dak Lak, n’gâng kan lĕ dơi gĭt nău kol, mô dơi tăch bah sầu riêng ta ăp ntŭk dôl tâm nkhah êng kon nuĭh tĭng ntĭm đă 16 n’hanh geh sam ƀŭt đă Ủy ban nhân dân n’gor mkra. Tĭng nĕ, n’gâng kan n’gor đă UBND n’gor Dak Lak ntĭm ăp nău kan geh tât, an ƀư mât uănh-njrăng n’gang srê m’hâm an nkre rjăp, nkre mô an nking n’gang tăch sầu riêng n’hanh ăp ndơ lŏ mir. Mpeh ăp ntil sầu riêng khlay ngăn bah n’gor, ntơm tâm yan dônh bah bôk pơh tât, Dak Lak dơi an đă tât boăt nthoi bah âk n’gâng kan, nău kan, ƀon lan tâm dak. Wa Nguyễn Hoài Dương an gĭt:

         “Mpôl hên lĕ geh sam ƀŭt njuăl Ủy ban, đă UBND n’gor boăt nthoi đah N’gâng kan Công thương, N’gâng kan thông tin truyền thông geh ntŭk tăch điện tử n’hanh ăp ntŭk êng, mbơh mpeh rnoh n’hanh nar pĕ dônh bah ăp ntŭk, gay geh trong boăt nthoi đah ntŭk tăc”".

         Ăp năm dăch aơ, sầu riêng n’hanh tơm sa play lĕ hao kơt du n’gâng têh mhe bah lŏ mir Dak lak, bah meng cà phê n’hanh tiêu, kơl âk ƀon lan tâm n’gor rklaih ach o, hao ƀư sâm geh. Yơn lah, đah nău bah srê Covid-19 ndrel đah âk nău nking n’gang hăn trong, play bah Dak Lak na nao geh khuch âk. Yan play rba rnôk khay 5 mhe rlău, rnoh play rba jŭr thuk hôm 5.000 prăk/kg; mô đêt nuĭh ƀon lan an jăng lươi yor mô geh ntŭk tăch. Tât aƀaơ sầu riêng n’hanh bơ, geh tâm nău srê. Tâm rnôk nĕ, nuĭh ƀon lan Dak lak dôl uănh nđôi nău ntĭm rđău bah Chính phủ n’hanh mpŏng ŭch, sam ƀŭt 1015/TTg-CN ma Groi Thủ tướng Lê Văn Thành mhe ký nar 25/7 mbra dơi ăp ntŭk ơm ƀư tĭng tâm ban, nta an nơih ngăn an nău pă, rdêng, hăn ndoh ndơ dŏng khlay, tâm nĕ geh play n’hanh ndơ lŏ mir. Tă bah nĕ dôh rklaih nău wăk kol dôl geh, n’hŭch tât rnoh đêt ngăn ăp khuch khat an ăp nkual lŏ mir, tơm sa play têh ta n’gor.


 

                   Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương