Pơk uănh mông nar djăt: 29/12/2021


          VOV4.M’nông: Tât aƀaơ, n’gor Dak Lak lĕ kơp dơn rlău 10 rbăn nuĭh ji Covid-19, rnoh aơ lĕ rlău ngai ăp nău nchroh mbơh bôk năp bah n’gor Dak Lak. Yơn lah, đah nău nchrăp na nê̆ bah âk trong, srê Covid-19 hôm e dơi uănh nđôi bah n’gor. Rnoh nuĭh săm ndrel du tơ̆ mô hao ndal n’hanh dơi ăp ngih dak si mât uănh, săm uĕh.

 

Nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột lah ntŭk leo lor n’gor Dak Lak đah rnoh nuĭh ji Covid-19 đah rlău 2.900 nuĭh kơp tât dŭt pơh bah năp. Aơ lah ntŭk tâm nu nău srê jêr jŏt mro rlău 2 khay bah năp, đah 30 tât 50 nuĭh du nar, 70% lah ăp nuĭh ntŭk gŭ rêh mô gĭt tu tơm ntưp. Knơm geh rnoh lam hvi vaccine âk, srê Covid-19 ta nkual ƀon têh dơi dăp tâm gưl rnoh 2, an ăp ntŭk tăch rgâl ndơ, yơn lah nkual ƀon têh dôl rlu ăp nău ƀư aơ. Wa Phạm Tiến Hưng, Groi Kruanh UBND nkual ƀon têh an gĭt, knŭng rnôk nuĭh ntŭk gŭ rêh dơi uănh nđôi, Buôn Ma thuột mư dơi pơk lhoi ăp nău ƀư tăch rgâl ndơ:

“Nău pơk lhoi bah mpôl hên mbra an ƀư tĭng trong tâm di đah nău lam hvi vaccine nglai 2 an lam ƀon lan. Rnôk nău uănh nđôi srê n’hanh dơi tâm di mkra ăp nu nău, ăp nuĭh ntưp tâm ntŭk gŭ rêh mpôl hên dơi ƀư tĭng di trong nchrăp ri nău pơk lhoi mbra ƀư tĭng gưl”.

Rlău 70% rnoh nuĭh rlău 18 năm deh ta Dak Lak dơi chuh tŏng 2 nglai vaccine njrăng n’gang Covid-19

 

Njrăng hô ngăn đah Covid-19, jêng bôl lĕ jêng nkual mô ntưp bah n’gor, nkuăl Krông Buk hôm e ƀư ndâk njêng ăp Ngih dak si hăn ăp ntŭk, pă an bình ô xy n’hanh nchrăp ăp ndơ gay pơk dŏng nău săm F0 ta Jay. Wa Trần Thuận, Kruanh Ngih dak si nkuăl an gĭt, ăp trong mhe nkoch lah nău nchrăp an nu nău jăch ndăn.. Aƀaơ, Krông Buk lĕ nchrăp 300 nsưng ji jay dăp tal 2 n’hanh tal 4, âk bơi rlău 4 tơ̆ rnoh nuĭh ji Covid dôl săm:

“Nkual gâp âk gưl, lah pơk hvi jay dăp tal 1 ri he mât uănh săk soan nuĭh ji dăp tal 1 ta nkual nkhah êng dak si ri mbra uĕh lơn săm F0 ta jay yor rlău 35% lah nuĭh rnoi mpôl đêt, jay ngih, gŭ âm nsum moh geh jrô săm ji an êng, jêng uănh tĭng ƀon lan ri đah ntŭk aơ jêng pơk dăp tal 1 hvi lơn n’hanh uănh nđôi săk soan mbra uĕh lơn”.

Dak Lak dôl mbơh ƀư rlong săm F0 ta du đêt ntŭk bah n’gor

 

Bôl du nar geh rlău 100 nuĭh Covid-19 mhe n’hanh geh nuĭh n’glơi tay hao tât bơi 11 rbăn, yơn yor geh âk nuĭh ơm sĭt jêng lam n’gor knŭng geh bơi 2 rbăn nuĭh dôl săm ta ăp ngih dak si n’hanh nklăp 50 nuĭh săm ta jay. Bah meng nĕ, bơi 70% rnoh nuĭh bah Dak Lak lĕ dơi chuh tŏng 2 nglai vaccine, jêng Dak Lak knŭng geh 1 nkuăl geh srê ta rnoh mrô 3, 9 nkuăl, nkual ƀon têh ta rnoh mrô 2 n’hanh 5 nkuăl, nkual têh ta rnoh 1.

Tĭng wa Nay Phi La, Kruanh n’gâng kan dak si n’gor Dak Lak, n’gor dôl đăp mpăn tŏng ăp ndoh ndơ n’hanh kon nuĭh gay rhŏ an trong kan njrăng n’gang srê. Aƀaơ, n’gor lĕ rgâl đŏng trong ƀư njrăng n’gang srê tĭng nu nău mhe rnôk ndâk njêng trong nchrăp tĭng nar, du nar bah 100 tât 300 nuĭh ji, bah 300 tât 500 nuĭh ji n’hanh bah 500 tât 1 rbăn nuĭh ji. Trong kan nchoeng n’gang, nkhah êng, săm dơi rgâl ngăch, tâm di đah tĭng ntŭk:

Dak Lak dôl ntop tay măy nsôr n’hâm n’hanh ntĭm nti nuĭh kan gay săm an nuĭh ji Covid-19 ta jay dăp tal 3.

 

“Du nar 100 tât 300 nuĭh ri mbra pơk lĕ rngôch nkual nkhah êng tĭng trong nchrăp 5 gưl bah Ủy ban n’gor. Yơn lah đah nĕ ƀư tĭng Nghị quyết 128 nău kan dak si mbơh ƀư ngih dak si tâm

pă tâm ban jêng lah nkre đăp mpăn trong kan but uănh săm ji, nkre sŏk dŏng săm nuĭh ji ta jay dăp tal 2. Bah meng nĕ ntrôl dăng trong kan săm F0 ta jay ri nău kan dak si lĕ ndâk njêng 184 Ngih dak si hăn ăp ntŭk n’hanh geh 4 jrô but uănh ƀư êng râng săm n’hanh dôl mbơh an Ủy ban n’gor lĕ rngôch ăp ntŭk ngih dak si ƀư êng ndrel đah Ngih dak si ngih dak ndâk njêng wơt dơn săm F0 ta ăp nău ji n’gơch n’hanh yơn lah bah meng nĕ nâp nâl tay jay dăp tal 3 ntuh kơl ntop hao ăp măy nsôr n’hâm n’hanh ntĭm nti đah nuĭh kan gay tâm di tŏng nău ŭch 100 nsưng ji ICU ta jay dăp tal 3”.


                    Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương