Pơk uănh mông nar djăt: 8/12/2021

 


          VOV4.M’nông: Ăp năm dăch aơ, nu nău rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nău rêh jêng n’har brị lĕ n’hanh dôl ntơm dơi rgâl. Bah meng rmôt n’gâng tơm ta n’har bri lah tahen mât njrăng n’har bri ƀư nău kan, lôch uĕh nĕ mô dơi mô nkoch tât ăp nău rgop bah bu ranh ƀon, nuĭh dơi nsing nơm ăp rnoi mpôl nuĭh.

 Ƀon Xung lah ngoăy tâm âk ƀon ndâk njêng ntrong leo “Lam ƀon lan mât njrăng đăp mpăn neh dak” uĕh ngăn bah xă Ia Drăng, nkuăl Chư Prông, Gia Lai. Ƀon geh 80 rnăk đah 400 nuĭh, lah nuĭh rnoi mpôl đêt. Bah năp đaơ, nu nău rnă3 njrăng geh dŭt jêr jŏt.

Đah nău ƀư tơm lah kruanh ƀon, Chi hội trưởng Chi hội tahen ơm kruanh ƀon Xung, bu ranh Siu Nhíp lĕ an ƀon lan âk nău mô săk yơn dŭt n’hâm geh nkô̆: Kơl kônh wa rgâl nău mĭn trong ƀư, jŭt jăng nău tâm rkeh bah ăp nău têh jêt ntoh geh, bônh leng nuĭh ƀon lan jŭt jăng ăp nău way ơm rluk mâl... Tâm ƀon geh ăp nău, bu ranh geh măt da dê. Ăp nău têh jêt kônh wa joi tât bu ranh ôp. Gay kônh wa geh nău rêh đăp mpăn, bu ranh Siu Nhíp mbơh ntĭm an ndâk njêng du rmôt mât uănh êng đah 5 nuĭh, ƀa ƀơ hăn uănh nđôi, mât njrăng n’hanh ngăch mkra ăp nău tâm rkeh tâm ntŭk gŭ rêh. Knơm nĕ, âk năm aơ, nu nău rnă njrăng đăp mpăn, kônh wa mĭn pah kan jan sa gay hun hao wăng sa rnăk wâl. Nô Kpah Hồng-Groi kruanh  thôn ƀon Xung, xă Ia Drăng, nkuăl Chư Prông an gĭt:

“Đah bu ranh Siu Nhíp, kônh wa ta aơ dŭt knơm. Bu ranh dŭt nsing nơm tâm nău mkra tâm rkah rnăk wâl, mkra nău tâm pit tâm ƀon. Bu ranh hăn rsaih nkra nău dŭt uĕh ăp nuĭh rnê da dê. Wa hôm nkoch trêng rgŏ jă an kônh wa ndâk njêng ƀon lan mhe, rgŏ jă kônh wa ƀư n’gar, nkra rgâl mir mô jêng, tăm tơm sa play”.

Lah ntung nthpoi gay ndơ̆ ăp nău ntrŭnh, nău kơl bah Đảng, Ngih dak tât đah nuĭh ƀon lan, lah ngơi dơm mô tŏng, bu ranh Siu Nhíp ŭch mro: ŭch rgŏ jă kônh wa djăt tĭng, bôk năp săk nơm an ntrong leo lor, đah nău ƀư ngăn. Bôl săk ranh yơn bu ranh ƀon ntrong leo hun hao wăng sa. Rlău 2 ha điều, cà phê, tiêu ntop đah mât rong ăp năm nsĭt tay nău geh âk an rnăk wâl. Ăp nău blău ơm nkra njêng tuch tăm dơi bu ranh nkoch, ntĭm kônh wa ƀư tĭng. Nkoch đah nơm, bu ranh Siu Nhíp ntô̆ n’hao: “Gâp dơi kônh wa tâm ƀon nsing nơm săch ƀư bu ranh ƀon ri an mĭn joi, djăt nău rgop bah kônh wa, kônh wa jêr jŏt ri mĭn joi trong kơl, He an  ntrong leo lor tâm ăp naư ri kônh wa mư djăt, mư knơm n’hanh ƀư tĭng”.

Bah ntrong leo bu ranh ƀon Xung, lĕ rêng hvi tât lam ntŭk gŭ rêh rnoi mpôl đêt ta xă Ia Drăng. Âk năm bah năp, xă Ia Drăng dơi uănh lah ntŭk đăp mpăn uĕh rnă njrăng n’hanh ntŭk ang tâm ntrong leo “Lam ƀon lan mât njrăng neh dak” bah nkuăl Chư Prông, Gia Lai. Nuĭh ƀon lan ta lam xă mât uĕh nău tơm, nău kan bah nơm, njrăng đah nuĭh m’hĭk, ơm saơ n’hanh mbơh đah n’gâng kan ƀon lan mpeh ăp nuĭh nchoăt du. Bah bôk năm tât aƀaơ, nsum mpôl ƀon lan lĕ mbơh an Công an xă geh 135 nău, tâm nĕ geh nău khlay, kơl rmôt kan dơi kan ngăch mkra nkre, xă pă naư kan nanê̆ an ăp cán bộ, đảng viên n’hanh nuĭh ƀon lan groi nđôi, kơl 18 nuĭh tih, 30 nuĭh lôch krŭng. Ntrong leo “lam ƀon lan mât njrăng neh dak” ta xă lah nău ntrŭt hao wăng sa rêh jêng bah ƀon lan hun hao, kơl Ia Drăng ơm tâm di ƀon lan mhe. Tâm nău rgâl bah bah nău rêh ƀon lan aƀaơ, geh soan rgop mô jêt bah ăp nuĭh nsing nơm kơt bu ranh ƀon Siu Nhíp. Wa Phạm Văn Xứng-Kruanh UBND xă Ia Drăng, nkuăl Chư Prông uănh lah:

 

 “Bu ranh ƀon Siu Nhíp lah nuĭh tahen ơm dŭt leo lor tâm nău nkoch trêng kônh wa ƀư tĭng ăp nău ntrŭnh, nău kơl bah Đảng, Pháp luật ngih dak. Lơn lah pơng dŭt ntrong leo tâm nău ƀư sa. Bôl săk lĕ ranh yơn râng dŭt n’hâm ăp ntrong leo nău njroh mprơ ta ntŭk. Đah ăp bu ranh ƀon dŭt n’hâm uănh khlay, nău ngơi bah khân pơng geh tam dŭt nsing nơm yor nê ăp năm mpôl hên an ăp bu ranh ƀon râng ăp jrô tiăr nti gay nkoch trêng rgŏ jă nuĭh ƀon lan”.

Lĕ rlău 70 yan ba mir, tahen ơm Siu Nhíp hôm e gơih đah nău kan bah du hê bu ranh ƀon leo lor n’hanh jêng ntŭk nsing bah nuĭh ƀon Xung. Djăt n’hanh ƀư tĭng bu ranh Siu Nhíp, kônh wa lĕ geh âk nău rgâl tâm nău mĭn pah kan, mĭn uănh ƀư sa, ndâk njêng nău rêh mhe.

                    Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương