Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2022

VOV4.M’nông: Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-dra Mô-đi mra ƀư tơm nar rƀŭn bôk năp rơh rƀŭn gưl prêh Ấn Độ-Trung Á tâm lơ 27/1 tât tĭng nau kan trực tuyến. Rơh rƀŭn geh nau râng bah rđau kan ăp dak Ka-dắc-stan, Ki-gít-stan, Ta-ji-kít-stan, U-dơ-bê-ki-stan. Tâm nar rƀŭn, rđau kan 6 dak mra tâm nchră ăp nau kan gay ma ntrŭt dăng nau mĭn ƀư kan mpeh nau kan tâm nkuăl ndrel lam ntur neh ndrel uănh khlay, ngăn lah nau kan mât đăp mpăn tâm nkuăl. Rơh rƀŭn gưl prêh bôk năp geh ƀư hŏ nkoch tât nau tâm boh nar lơn ma nâp bah Ấn Độ ndrel Trung Á, nkuăl geh ân lah nkuăl tâm êp pơk hvi bah Ấn Độ. Rđau kan ăp ding hŏ geh âk nau tâm nchră gưl prêh tâm ăp nau tâm nchră bar ding ndrel âk ding./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương