Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021

 

VOV4.M’nông: Đại hội đồng Liên hợp quốc nar 18/06 hŏ nchŏng đă wa Antonio Guterres ƀư Tổng thống ký Liên hợp quốc năm kan 5 năm ntơm bah 01/01/2022. Aơ lah năm kan tâl bar mbro kalơ nău kan dja bah wa Guterres. Năm kan tâl 2 bah Tổng thư ký Liên hợp quốc dôl kan Antonio Guterres mbra jŏ ntơm bah nar 01/01/2022 tât 31/01/2026. Tâm nău lah dâk tâm rlong, wa Guterres lah rjăp ăp nău kan an ƀư lor tâm năm kan tât, lĕ ma rdâng lơh đah nuh srê têh Covid-19 n'hanh nkra bah ăp nău tât khuch bah kơi lôch bah nuh srê. Wa Guterres lah rjăp mbra nsrôih ntrŭt ntrôl đăp mpăn n'hanh rnă njrăng, tâm nê rgum nău ŭch kơl đah ăp trong nkra chính trị an ăp rơh tâm lơh tâm su ntoch jong. Păng mbra ntrŭt ntrôl rdâk njêng du trong uănh mhe an nău ƀư bah tâm lơh tâm su, n'hao dăng nău kan mât đăp mpăn, mât bah tâm lơh tâm su n'hanh mât njrăng ƀon lan ngăn. Păng ton ntrŭt ntrôl tay mât njrăng ntŭk gŭ rêh n'hanh n'hao dăng ăp trong nkra bah tât khuch bah rgâl duh nđik trôk nar./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương