Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2021

VOV4.M’nông: Tổng thống Joe Biden lơ 29/11 hŏ moh Omicron, ntil njêng săk mhe bah srê Covid-19, lah nkô̆ nau dôl klach rvê yơn mô di lah nkô̆ gay ma ƀư nau phit ir. Tâm nau ntoh ngơi tâm ntŭk kan Chính phủ, Tổng thống Joe Biden ndơn lah Mỹ mra geh ăp nŭih ntưp đah ntil njêng săk Omicron geh năl saơ. Tổng thống Biden kuăl jă ƀon lan Mỹ chuh vắc xin njrăng srê Covid-19 ndrel chuh ntop tay gay ma der nau ntưp bah ntil njêng săk Omicron. Tổng thống Biden lah rjăp, păng mra rđau N’gâng kan mât ndơ sa ndrel dak si ndrel ntŭk kan Nkân njrăng srê ji bah Mỹ ntơm ƀư ân ngăch ngăn gay ma uănh njêng ăp ntil vắc xin Pfizer, Mo-der-na ndrel Jonson and Jonson gay ma nchrăp ân ăp nau njrăng gay ma n’hao tay vắc xin lah saơ geh nau ŭch gay ma rdâng đah Omicron./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương