Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Ôi 22/10, ta nkual ƀon têh Hải Phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ƀư rgum lam lĕ rngôch nkah ndray 60 năm pơk trong Hồ Chí Minh ta dak lêng (23/10/1961 -  23/10/2021). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tât râng. Tâm rơh tâm lơh mprơh Mỹ kơl neh dak, bah năp nău ŭch geh jăch ndăn kơl an ntŭk tâm lơh tâm su miền Nam, nar 19/5/1959, Tổng Quân ủy n'hanh Bộ Quốc phòng n'glêh an njêng mpôl hăn pah kan tahen mha êng" (bah kơi nơh rgâl moh Đoàn 559), geh nău dơn kan pơk trong nchuăn rdeng ndơ, ƀư njŭn wơt tahen, cán bộ bah Bắc lăp tâm Nam n'hanh bah Nam luh hăn tât Bắc. Lôch rnôk gŭ mĭn, rlong n'hanh nchrăp ăp ntil, nar 23/10/1961, Bộ Quốc phòng n'glêh an njêng Đoàn 759 rdeng tahen trong dak lêng. Nău njêng luh bah Đoàn 759 ndrel đah nău mbluh trong hăn kơl Bắc - Nam ta dak lêng lah nău kan ntơm pơk trong nchuăn rdeng têh jong ta dak lêng kơl an miền Nam geh moh Kruanh Hồ Chí Minh dêh rŏng. Năm khay hăn rlău trong Hồ Chí Minh ta dak lêng mbro mbrăng lah nău n'hao êng săk bah tahen n'hanh ƀon lan Việt Nam, lah ndơ ntĭt chrat ang bah nău dăng janh cách mạng, bah bôk rngok gĭt blău, nuih n'hâm han săk, nău mĭn rôih sŏng, nsrôih nsĭt tay nău đăp mpăn, dah rŏng, dơn ngoăy neh dak bah rnoi nuĭh he./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương