Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021

 

VOV4.M'nông: Kêng măng 24/9, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ ƀư tơm rơh hop ndal bah Ủy ban Thường vụ Quốc hội gay an nău rgop mpeh nău an dŏng trong ntop kơl nuĭh kan n'hanh tơm nuĭh dŏng nuĭh kan geh tât khuch bah nuh srê Covid-19 bah Prăk nkrem roh nău kan. Lah ta rơh hop, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ an gĭt, tâm bah ri aơ nơh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội n'hanh Chính phủ hŏ an dŏng âk trong kơl mha êng, rgum tâm ăp trong ntop kơl nuĭh ƀon lan, doanh nghiệp rlău dơi jêr jŏt bah nuh srê Covid-19.  Yơn lah, ta năp nău tât krit nji bah nuh srê Covid-19, ân geh tay ăp trong ntop kơl nuĭh kan n'hanh nuĭh tơm dŏng nuĭh kan. Chính phủ dăn đă dŏng 30.000 rmen prăk bah tơm Prăk nkrem roh nău kan năm 2020 gay ntop kơl tât na nê̆ an nuĭh kan du tơ̆ ma prăk; nuĭh tơm dŏng nuĭh kan dơi n'gluh rnoh ndơ̆ ntơm bah 1% jŭr hôm 0% tơm nkrem prăk khay bah ăp nuĭh kan mpeh nuĭh râng bảo hiểm roh nău kan đah rnoh âk nklăp 8.000 rmen prăk. Lĕ bar trong kan dja mô hŏ dơi quy định tâm Luật nău kan năm 2013, jêng nê, nău rgâl di trong kan dja mpeh n'glĕ nău dơi kan bah Quốc hội.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương