Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2021

 

VOV4.M’nông: Măng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hŏ ƀư tơm Rgum nchră pơk sŏng dăng đah 21 n'gor, nkual ƀon têh mpeh bah Dâng n'hanh Nam Trung bộ dôl geh nuh srê Covid-19 gay ntrôl dăng tay lơn đŏng pah kan njrăng, n'gang nuh srê. Rơh hop gay uănh năl nô nău lôch 5 nar tĭng ƀư nău ntrŭnh mbrô 16 ta 19 n'gor, nkual ƀon têh mpeh bah Dâng n'hanh mbơh gĭt jru hvi si ƀŭt njuăl lam dak nar 21/7 bah Rnâng kan Ban Bí thư mpeh n'hao dăng tay pah kan njrăng, n'gang nuh srê Covid-19.

Thủ tướng đă ăp n'gor tĭng grêt dêh nô nău ngăn geh, tĭng ƀư ăp quy định bah Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tĭng ƀư jăp lơn, dăng lơn, lĕ n'hâm suan lơn, geh nău tam lơn. Lơn lah njrăng uănh ăp trong rdâng lơh nuh srê khlay aƀaơ lah ân lor nchrăp njrăng n'gang, n'hao nău gĭt êng tĭng jăp bah nuĭh ƀon lan yor kaman ntưp rêng bah nuĭh tât nuĭh, nkre êt lhăt nău way nău phiăn neh dak tâm nău groi nđôi tĭng ƀư ăp rêng an gŭ êng n'hanh tĭng ƀư nău ntrŭnh mbrô 16./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương