Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Thủ tướng Canada Justin Trudeau hŏ geh rơh kuăl điện tâm nchră đah Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tâm rơh kuăl điện, bar kruanh hŏ tâm nchră mpeh nău khlay bah nău ntuh kơl tâm ntŭk ntô ndơ dŏng n'hanh tơm nuĭh kan gay "plơ̆ njêng uĕh lơn" bah kơi nuh srê Covid-19 n'hanh nkra ăp nău tât khuch bah nuh srê đah bu ur, lĕ ma nău an kơl lor mât chăm n'hanh ntĭm nti kon se. Bar ding mpơl nău ŭch rŏng tâm boh lhăt yor ma nău geh bah nuĭh ƀon lan n'hanh nta joi nău kan ta lĕ bar dak. Thủ tướng Trudeau lah rjăp nău tâm rgop kan têh đah ăp rnoh di mpeh nuĭh kan n'hanh ntŭk gŭ rêh ta bar dak, tâm ban kơt nău nsĭt geh bah nău pơk hvi nău kan rvăt năp bah chính phủ đah ăp dak. Bar kruanh rđău kan hŏ tâm nchră mpeh nuh srê COVID-19 n'hanh tâm ban ŭch tâm boh tay lhăt tâm nău mât uănh n'har bri ta neh kơh Canada-Mỹ. Canada hŏ mbơh trong nchrăp an ăp nuĭh ƀon lan n'hanh nău way gŭ bah ƀon lan Mỹ hŏ lôch chuh ăp tŏng vaccine njrăng n'gang nuh srê COVID-19 dơi lăp tâm Canada kơp ntơm bah nar 9/8/2021.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương