Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

 

        VOV4.M'nông: Nar aơ (5/8), ta Nhih pah kan Trung ương Đảng, Ƀan rđău đă Trung ương mpeh pah kan njrăng n'gang sa khâm ƀư rơh hop tâl 20 ta nâm nău ƀư tơm bah Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Kruanh Ƀan rđău đă. Aơ lah rơh hop bôk năp bah Ƀan rđău đă Trung ương mpeh pah kan njrăng n'gang sa khâm năm kan Đại hội tâl XIII bah Đảng, ƀư tâm rnôk nô nău nuh srê Covid-19 tât krit nji tay, ntoh luh hô ta ăp n'gor tâm lam dak. Rơh hop dja, Ƀan rđău đă Trung ương mpeh pah kan njrăng n'gang sa khâm mbra tâm nchră, an nău rgop đah: Trong nchrăp si ƀŭt mbơh rnoh ngăch, lôch jêh tĭng ƀư bôk nău pah kan bah Ƀan rđău đă 06 khay rlău aơ, an ƀư nău kan ăp khay kêng dŭt năm aơ; mbơh lôch jêh rđău đă, nkra ăp nău tih mpeh Ƀan rđău đă groi nđôi, rđău đă; Trong nchrăp Đề án "Rgâl nkra, kơi ntop nău dơi, nău dơn kan, n'glĕ nău dơi kan bah Ƀan rđău đă Trung ương mpeh pah kan njrăng n'gang sa khâm"; Trong nchrăp Quy định mpeh nău kan hăn ôp uănh, groi nđôi pah kan njrăng n'gang sa khâm bah Ƀan rđău đă./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương