Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

 

VOV4.M'nông: Lôch 4 nar hop, Rgum nchră wăng sa lam ntŭr neh (dơi ƀư ta Davos- Thụy Sỹ) hŏ năl geh âk trong kan uĕh mhe gay ntrŭt ntrôl tâm boh tâm ăp trong kan kơt rdâng lơh rgâl duh nđik trôk nar, đăp mpăn trong wăng sa, njêng geh nău dơi dâk  hao tay ntŭk kan mạng, n'hao rêng rnoh khlay lam ntŭr neh, rdâk njêng jâng wăng sa ta ăp ntŭk tăch rgâl, huêt bah tâm ƀah ƀư njêng vaccine n'hanh dŏng ăp trong nkra rgum prăp nău lư gay nchrăp nău dơi rdâng lơh đah nuh srê rŭ hôch tâm let năp tay. Ăp nău dơi geh lah nău nkah dăng an lah lam ntŭr neh mbra uĕh lơn lah lĕ rngôch ndrel tâm boh n'hanh ndrel pah kan nsum. Aơ lah tâm nchră dŭt khlay tâm bôk nău kan nchrăp lor bah rgum nchră wăng sa lam ntŭr neh ăp năm, lah ntŭk ăp kruanh lam ntŭr neh, lĕ ma chính phủ n'hanh doanh nghiệp tâm nchră, ndơ̆ luh nău mĭn khlay, rgop tor luh trong rƀŏng tâm boh n'hanh nkra ăp nkô̆ nău lam ntŭr neh./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương