Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2022

 

VOV4.M'nông: Nthoi tay bôk nău kan bah rơh hop tâl 3, ôi 24/5, Quốc hội djăt: Si ƀŭt mbơh rblang n'hanh mbơh lôch jêh uănh năl mpeh n'glôch jêh, uănh năl rgum lam nô nău tĭng ƀư Nghị quyết mbrô 66/2013/QH13 n'hanh trong nchrăp an ƀư njăr trong Hồ Chí Minh rơh bah kơi tay; Mbơh n'glôch jêh n'hanh Mbơh uănh năl rgum lam tĭng ƀư Nghị quyết mbrô 42/2017/QH14 nar 21/6/2017 mpeh rlong nkra rnon mô dơi ôp sŏk bah ăp mpôl kan an manh n'hanh si ƀŭt mbơh rblang mpeh nău ntoch jong nar dŏng lĕ rngôch ăp quy định bah Nghị quyết mbrô 42/2017/QH14 nar 21/6/2017; Si ƀŭt mbơh rblang mpeh trong nchrăp Bôk nău kan rdâk njêng luật, pháp lệnh năm 2023, rgâl di tay bôk nău kan rdâk njêng luật, pháp lệnh năm 2022.

Lôch nê, Quốc hội tâm nchră ta hội trường mpeh trong nchrăp rdâk njêng luật, pháp lệnh năm 2023, rgâl di Bôk nău kan rdâk njêng luật, pháp lệnh năm 2022./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương