Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

  VOV4.M'nông: Lôch rnôk djăt nău mbơh ta ntŭk rgum nchră, Quốc hội hŏ tâm nchră ta Rmôt mpeh trong nchrăp Nghị quyết mpeh du đêt nău way, trong kơl mha êng hun hao ăp n'gor, nkual ƀon têh: Hải Phòng, n'gor Nghệ An, n'gor Thanh Hóa, n'gor Thừa Thiên Huế. Aơ lah nău n'glêh an đăt ndal bah Trung ương gay njêng luh ăp bôk hun hao mhe an neh dak tâm let năp tay. Tâm nchră ta rmôt, ăp đại biểu Quốc hội rhơn rnê da dê nău n'glêh an đăt ndal gay njêng luh bôk trong hun hao mhe an neh dak, geh ăp nău way trong kơl mha êng gay ntrŭt ntrôl mô dơn ta n'gor ma hôm lam ma nkual săk geh hun hao đŏng. Jêng, trong kơl mô dơn đăp mpăn an n'gor hun hao di săk geh ma hôm rlău lĕ ma nău săk geh đŏng gay njêng luh suan ntrôl hun hao lah dŭt khlay. Na nê̆, trong kơl mha êng an 4 n'gor, ntoh lư lah trong kơl n'gluh an manh tơm prăk âk, trong kơl mpeh ngân sách trung ương kơi ntop geh rnoh tât kan n'hao sŏk geh ta ăp n'gor, nkual ƀon têh, mô lah rlong tĭng ƀư trong kơl rong an dơm prăk nkhôm rhŏ dŏng ta n'gor./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương