Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Chính phủ Nhật Bản tâm nar 22/10 hŏ uănh an dŏng “Trong nchrăp dŏng ŭnh nar tơm" mhe. Tâm nê, rgum tơm lah n'hao âk rlău bar tơ̆ rnoh dŏng ŭnh nar sĭt jêng tay tâm du rach năm tât gay rƀŏng tât lăp tâm ban n'huk djơh carbon tâm năm 2050. Tĭng nê, Nhật Bản ndơ̆ rnoh tât, dŏng ŭnh nar sĭt jêng tay mbra âk ntơm bah 36 tât 38% lĕ rngôch rnoh âk mpoh điện tâm năm prăk kaih 2030, âk rlău bar tơ̆ rđĭl đah 18% dơi năl tâm năm dŏng prăk kaih 2019. Rlău ma nê, rnoh điện tât bah ăp tơm nhiệt điện mbra hŭch bơi du n'gul, ntơm bah 75,7% jŭr hôm 41%. Nhật Bản hŏ uănh an dŏng du trong nchrăp bah chính phủ gay rdâng lơh tay nău hao duh lam ntŭr neh, tâm nê quy định du rơh ăp trong rƀŏng tât n'hŭch 46% rnoh n'huk djơh ƀư krŭl duh tâm năm dŏng prăk kaih 2030, âk rlău đah rnoh 26% ndơ̆ luh tâm năm 2013./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương