Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021


VOV4.M’nông – Thủ tướng Chính phủ mhe uănh an nău kan ƀư dăp rgum n’gor Lâm Đồng năm 2021-2030, uănh tât năm 2050 đah nău ŭch hun hao ngăch, lĕ rngôch n’hanh nâp nâl, ndơ̆ Lâm Đồng jêng n’gor hun hao ndrŏng, lĕ rngôch bah lam dak. Ntrôl dăng rgâl nkra wăng sa, uănh khlay dăp rgâl lŏ mir, rƀŏng tât nău kan lŏ mir lĕ rngôch n’hanh mhe, lah ntŭk mĭn njêng, ê nkra lŏ mir công nghệ mhe têh tâm lam dak n’hanh lam ntŭr neh; hun hao pâl nđaih uĕh mhe, ndâk njêng nkual ƀon têh Đà Lạt n’hanh nkual kiău ma jêng ntŭk pâl nđaih bah lam dak n’hanh nkual Đông Nam Á n’hanh lah ntŭk mĭn njêng, mĭn ƀư mhe khoa học. Tĭng nĕ, rƀŏng trong hun hao, dăp ntŭk ntô n’hanh tâm pă nuĭh kan an ăp nău ƀư wăng sa-rêh jêng Lâm Đồng rƀŏng tât hao jêng ngăch n’hanh nâp nâl đah 3 n’gâng tơm khlay lah: Lŏ mir mhe, pâl nđaih-tăch rgâl uĕh nâp, công nghiệp tĭng trong săch, kơl lor hun hao ăp nău kan Công nghiệp công nghệ, công nghiệp dêh uĕh đah ntŭk ntô gŭ âm.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương