Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2022

N’gor Kontum

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, bri duh nar mô mih têh.

-Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 28→ 30 đô̆ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  17→ 19 độ C

N’gor Gialai

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, bri duh nar mô mih têh.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 27→ 29 độ C; êng mpeh ba dâng 29- 31 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 16→ 18 độ C; êng mpeh ba dâng 19→21 độ C.

N’gor Daklak

Tŭk rgâl tât âk ntŭk, bri duh nar mô mih têh.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 28→ 30 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 17→ 19 độ C

N’gor Daknông

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, bri duh nar mô mih têh.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 27→ 29 độ C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 16→18 độ C

N’gor Lâm Đồng

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, bri duh nar mô mih têh.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 26-28 độ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 22-24 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 15→ 17 độ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 12→14 độ C

Nŭih rblang: HThi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương