Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021


N’gor Kon Tum

Âk tŭk, geh mih âk ntŭk, geh ntŭk mih jêt tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:            26→28đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        20→22 đô̆ C

 

N’gor Gia Lai

Âk tŭk, geh mih âk ntŭk, geh ntŭk mih jêt tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:            25→27 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 28-30 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        19→21 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 23-25 đô̆ C

 

N’gor  Dak Lak

Âk tŭk, geh mih âk ntŭk, geh ntŭk mih jêt tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                  26→28 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:             20→22 đô̆ C

 

N’gor  Dak Nông

Âk tŭk, geh mih âk ntŭk, geh ntŭk mih jêt tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                        25→27 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:                    19→21 đô̆ C

 

N’gor Lâm Đồng

Âk tŭk, geh mih âk ntŭk, geh ntŭk mih jêt tât mih têh.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              24→26 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 20→22 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:          17→19 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 13→ 15 đô̆ C

 

                                                            Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương