Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021

N’gor Kontum

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đê 30→ 33 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

 

N’gor Gialai

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 29→ 31 độ C; êng mpeh ba dâng 32- 34 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 19→21 độ C; êng mpeh ba dâng 23→25 độ C.

 

N’gor  Daklak

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 30→ 32 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

 

N’gor  Daknông

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 29→ 31 độ C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 19→21 độ C

 

N’gor Lâm Đồng

-Tŭk rgâl tât âk ntŭk, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 27- 29 độ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 22→24 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 17→ 19 độ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 13→15 độ C

                                                                        Nŭih rblang: HThi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương