Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021

         

         VOV4.M’nông - Ta n’gor Kon Tum, ndrel đah nsrôih bah n’gâng kan ƀon lan, nău kan mât uănh bri, săk rnglăy wăng sa nsĭt tay bah nău ƀư tĭng nău kơl trok nkhôm ntŭk ntô bri dôl rgop an bri rdâk hao n’hanh hun hao nâp nâl.

                  

         Rlet rlău ăp lôk neh hil kơt pâr tâm duh narr dŭt khay wai, mpôl hên nsôr n’hâm rnôk dâk ndê n’hâm bah ăp tơm n’ho 3 n’ha 7 năm. Nô Giáp Văn Thạch, Kruanh Chi nhánh lâm trường Đăk Ruồng, Công ty TNHH du ntŭk kan lâm nghiệp Kon Rẫy an gĭt, bri n’ho aơ geh bơi 200ha. Jêh nĕ ntĭm ty bri uĕh nđir jru ngai, nô Thạch mbơh tay, nĕ lah rlău 400 ha n’ho 3 n’ha 5 năm bah Công ty. Lĕ rngôch rnoh neh rlău 600 ha n’ho 5 n’hanh 7 năm dơi Công ty tăm bah tơm prăk tăm bri rgâl tay, tă bah Tơm prăk mât njrăng n’hanh hun hao bri n’gor Kon Tum. N’hêl na nê̆ an saơ tơm n’ho têh jêng, hun hao uĕh:

         “Rnôk aƀaơ ri tơm n’ho aơ dŭt tâm di đah rnoh neh ta ntŭk. Rnoh hao jêng ta neh tăm bri aƀaơ lah 1.100 tơm/ha. Tơm n’ho aơ hao jêng, hun hao uĕh lơn nkôp đah ăp ntil tơm si êng”.

                   Gay dơi tăm rlău 600ha n’ho 3 n’ha hun hao uĕh kơt aƀaơ, công ty TNHH Du ntŭk kan lâm nghiệp Kon Rẫy lĕ nsrôih nkoch trêng, rgŏ jă n’hanh dơi geh tâm ban ŭch âk bah nuĭh ƀon lan xă Đăk Kôi, nkuăl Kon Rẫy. N’hêl na nê̆ an saơ lĕ rngôch rnoh neh tăm n’ho lah neh bri mô jêng mô dah neh nuĭh ƀon lan dôl tuch tăm mô săk rnglăy wăng sa. Wa Lê Viết Bẩy, Kruanh Công ty TNHH Du ntŭk kan lâm nghiệp Kon Rẫy an gĭt, tât aƀaơ rnoh neh n’ho aơ lĕ ntơm jêng, công ty dôl ƀư tĭng ăp ntĭl ndơ kơt njrăng ŭnh sa, puh nset ŭnh; mât njrăng; muih koaih mât chăm.... Dôl rhơn lah rnoh neh bơi 200ha tăm năm 2014 ăp năm lĕ ntơm geh prăk trok ntŭk ntô bri n’hanh nsĭt tay âk nău khlay ngăn:

         “Lĕ rngôch rnoh neh bri tăm rgâl năm 2014 lĕ dơi geh prăk bah nău ntŭk ntô bri. Du gâl rnoh neh bah năm 2016 tŏng ăp an dŏng gay ndơ̆ tâm nău trok nkhôm mât bri. Bôk năp mpeh đah wăng sa lĕ nkum jêng geh lĕ rngôch rnoh neh bah năp đaơ hil ntang mô dơi nkra njêng jêng bri. Tal 2 lah du gâl nsĭt nău geh bah trok nkhôm ntŭk ntô bri an Công ty. Tal 3 lah nsĭt nău khlay ngăn đah ntŭk ntô bri dak kơt nta an nău kan an nuĭh ƀon lan ta ntŭk bah nău tăm bri, nău mât chăm bri ăp năm kơt trong kan rchăng n’gang puh nset ŭnh sa bri n’hanh nău mât njrăng bri an nuĭh ƀon lan”.

         Aƀaơ ndrel đah mât uănh uĕh rlău 600.000 ha bri geh aƀaơ, dôl geh du trong hăn mhe tâm trong kan mât njrăng n’hanh hun hao bri ta n’gor Kon Tum. Bôk năm aơ, UBND n’gor Kon Tum lĕ jao rnoh neh tăm bri na nê̆ an tĭng ntŭk đah nsrôih tăm mhe 3.000ha tâm yan mih. Wa Nguyễn Tiến Dũng, Groi Kruanh UBND nkuăl Ia H’Drai an gĭt, n’gâng kan ƀon lan lĕ mĭn lor n’hanh ƀư tĭng ntĭm rđău rjăp tăm mhe 200ha bri bah n’gor.

         “UBND n’gor jao an nkuăl Ia H’Drai lvang 2021-2025 jao an mpôl hên 1.400ha. Tâm nĕ năm 2021 mbra ƀư 200ha. Tĭng nău mĭn an dŏng an kơt rnoh dŏng pháp lệnh jao, n’gâng kan ƀon lan an nsrôih ƀư n’hanh an rlău rnoh an trong nchrăp n’gluh mbơh. Trong kan hun hao bri lah du nău kan dơi gưl ủy, n’gâng kan nkuăl Ia H’Drai dŭt n’hâm uănh tât”.

         Hôm đah Tơm prăk mât njrăng n’hanh hun hao bri n’gor Kon Tum n’gluh an nău kan khlay tâm 6 khay mbra ndâk ƀư trong nchrăp, tâm rgop đah n’gâng kan tuch tăm mât n’hanh hun hao ƀon lan n’gor Kon Tum, ăp UBND nkuăl mbơh ƀư trong kan uănh nđôi nău mât uănh, dŏng prăk trok nkhôm ntŭk ntô bri đah ăp nuĭh tơm bri lah rmôt kan, ăp UBND xă, nkuăl têh ta lam n’gor. Nkre ƀa ƀơ uănh nđôi ăp ntŭk kan mhe geh dŏng ntŭk ntô bri gay ƀư trong nchrăp pah kan, tâm nchră ký ton jao an trok nkhôm ntŭk ntô bri gay rgŏ jă ngăch trok prăk ntŭk ntô bri. Đah ăp trong mkra na nê̆ gay ƀư tĭng nău kan 6 khay n’hanh lĕ năm 2021, wa Hồ Thanh Hoàng, Kruanh tơm prăk nkrem mât njrăng n’hanh hun hao bri n’gor Kon Tum an gĭt, ndrel đah trong kan nkoch trêng, ntŭk kan mbra uănh nđôi tay, ký ton jao an trok nkhôm prăk ntŭk ntô bri đah ăp ntŭk kan dŏng ntŭk ntô bri.

         “Gay mât uĕh săk rnglăy nău trok nkhôm ntŭk ntô bri rgop mât njrăng n’hanh hun hao bri ta n’gor Kon Tum kơt bah kơi aơ: Mbơh ƀư tay trong kan nkoch mbơh gay n’hao gĭt wât jru hvi tât ăp gưl n’gâng kan ƀon lan, nsum mpôl ƀon lan n’hanh nuĭh ƀon lan ta n’gor mpeh nău wât, nău kan tâm nău ƀư tĭng nău ntrŭnh bah pháp luật mpeh trong kan mât uănh bri lah nsum n’hanh nău kơl trok nkhôm ntŭk ntô bri lah êng đah âk trong. Uănh kơp tay, tâm nchră, ký ton jao an trok nkhôm prăk ntŭk ntô bri đah ăp ntŭk kan dŏng ntŭk ntô bri; ntĭm, ntrŭt đă ăp ntŭk kan dŏng ntŭk ntô bri ƀư tĭng rjăp nău kan, tâm nău mbơh tơih, ndơ̆ prăk trok nkhôm ntŭk ntô bri gay rgŏ jă âk tơm prăk ntŭk ntô bri”.

         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ n’gor Kon Tum rơh tal 16 n’gluh an ŭch tât năm 2025 mbra tăm mhe geh 15.000ha bri. Dơi saơ du lvang mhe tâm trong kan mât njrăng n’hanh hun hao bri nâp nâl ta n’gor Kon Tum lĕ dơi ƀư đah nău nsrôih dŭt têh.

        

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương