Pơk uănh mông nar djăt: 20/6/2021

 

VOV4.M’nông: Têh jêng bah meng khâng rui brai bah me jêng nô Tưih (ƀon Dur, xã Glar, nkuâl Đăk Đoa, Gia Lai) hŏ gân djăng đah ndơ cheh tanh ơm bah jê̆. Nău tâm rŏng nê hŏ ntrŭt ntrôl nô ân joi dơi trong rƀŏng hăn mhe an  ndơ cheh tanh bah rnoi nuĭh n'hanh ƀư nău mpŏng ndơ̆ ndơ cheh tanh luh ngai bah ƀon lan jêng ngăn ngăn.

Mĭn rvê mpeh nău bok cheh tanh way ơm dôl geh roh hêng, nô Tưih hŏ geh nău mĭn ƀư cheh tanh mbân ao nsoh tâm nđăp way ơm tĭng trong rƀŏng uĕh mhe. Ăp mbân aơ tâm nđăp bah nuĭh bu ur Bahnar hôm dơi ƀư bah bok cheh tanh đŏng yơn weh ƀư tĭng trong uĕh mhe tŏng đah nău ŭch geh bah ăp nuĭh dŏng, lơn lah ăp băl mom.

Nkoch mpeh nău mĭn bah he, nô Tưih an gĭt: “Bôk năp, he geh nău mĭn yor ŭch ring lam văn hoá way ơm bah nuĭh Bahnar tât đah ăp nuĭh. Yơn lah, lah he mô nănh ƀư rgâl mhe ri mô dơn jêr mât ndray tay, moh nkoch tât nău ring lam, hun hao. Yor kơt nê̆ ntơm ƀư mbân nsoh tâm nđăp tĭng trong way ơm nkre đah uĕh mhe, he hŏ joi gĭt dŭt na nê̆ bah Internet, mạng xã hội… N'hanh rnôk ăp ndơ geh ƀư luh, he hŏ dơn geh dŭt âk nău kơl bah âk mpưm ăp nuĭh".

Aƀaơ, lĕ rngôch bok mbân nsoh tâm nđăp cheh tanh dơi me n'hanh yuh nô Tưih kơl cheh tanh ma ti, lôch nê đă nuĭh hŏ tă ơm gĭt âk choh bok ao ƀư lôch jêh. Ndơ geh ƀư bôk năp bah nô Tưih lah bok ao cheh tanh nsoh tâm nđăp an me bơ̆ he, lôch nê nô hŏ chŭp rup n'glăp ta mạng xã hội n'hanh dơi âk băl mpôl tâm pă nkoch. Nkre tă bah rup gui, nô hŏ ƀư ring lam dơi săk tơm rnoi nuĭh Bahnar n'hanh rup uĕh  ƀon tơm ntŭk nô dôl gŭ rêh.

Nô Tưih nkoch: “Bôk rup bah me bơ̆ he rnôk n'glăp ta mạng xã hội hŏ dơn geh dŭt âk nău mpơl uĕh. Nău dja njêng suan ntrôl kơl he nsrôih lơn tâm nău ndơ̆ ndơ cheh tanh hăn ngai. Aƀaơ, nuĭh ƀon lan ta n'gor Gia Lai hŏ ôp rvăt dŭt âk. Du đêt nuĭh dak bah dih hŏ ôp tât ŭch rŏng tâm boh ndrel ƀư cheh tanh mbân ao nsoh tâm nđăp đŏng. Yơn lah yor mô hŏ geh âk nău tă ơm gĭt kan n'hanh prăk dŏng hôm đêt, nkre ŭch geh âk mông nar gay tĭng kơn blău ƀư mhe jêng he mô hŏ ŭch dơn nău dăn tâm boh".

Ntơm bah năm 2020 tât aƀaơ, nô Tưih chŭp hang rhiăng păng rup tâm nđăp, rup nkah ndray bah ăp bok weh ƀư bah he. Nơm geh kơt nê̆, nô hŏ geh dŭt âk băl mpôl uănh tât, kơl dơn ƀư an ăp bok ao cheh tanh gay kơl rêng lam tât đah băl mpôl âk lơn, lơn lah ƀon lan ăp rnoi nuĭh Bahnar, Jrai ta n'gor Gia Lai.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương