Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2022

 

 

          VOV4.M'nông: Đah lĕ rngôch rnoh hvi neh tuch tăm rlău 500.000ha n'hanh ndrôk rpu mpôl hao tât 700.000 mblâm, ndrel đah nău dơh uĕh mpeh neh ntu trôk nar, Gia Lai geh âk trong dơh gay hun hao n'gâng kan tuch tăm mât rong.Tuch tăm mât rong lah n'gâng kan dôl dơi n'gor Gia Lai nta âk trong dơh gay wăch rgum ntuh kơl. Wa Võ Ngọc Thành- Kruanh UBND n'gor Gia Lai lah rjăp: n'gor lăk bok sut gay wăch rgum doanh nghiệp ntuh kơl tâm tuch tăm mât rong. Phóng viên Radio nău ngơi Việt Nam hŏ geh rơh ôp wa Võ Ngọc Thành- Kruanh UBND n'gor Gia Lai mpeh nkô̆ dja.

 

          - Hơi wa, mhe aơ nơh, n'gor Gia Lai moh hŏ geh nău dơi wăch rgum ntuh kơl tâm trong kan tuch tăm mât rong mêh?

Wa Võ Ngọc Thành: Đah nău săk geh dơh uĕh mpeh neh ntu, trôk nar nđik uĕh, tâm ăp năm rlău aơ, đah trong kan rƀŏng mpeh hun hao tuch tăm mât rong công nghệ mhe, công nghiệp nkret njêng ăp ndơ geh ƀư mpeh tuch tăm mât rong ri Gia Lai hŏ geh trong rgâl dŭt âk wăch rgum nău uănh khlay ntuh kơl n'hanh ăp tập đoàn têh tât gŭ mĭn, joi gĭt n'hanh râng ntuh kơl. Geh du đêt tập đoàn têh kơt Doveco, Trường Hải, Hoàng Anh Gia Lai dôl rgum ntuh kơl tâm trong kan tuch tăm mât rong đŏng. Du đêt doanh nghiệp hŏ ntơm an ƀư trong leo tuch tăm mât rong mpôl hên mĭn lah dŭt geh nău dơi, hŏ njêng luh suan wăch rgum dŭt âk đah ăp nuĭh ntuh kơl êng ƀa ƀă; nkre njêng luh trong rgâl tơm tâm nău dăp rgum si tăm ta n'gor n'hanh jêng ntŭk rgum tăm têh hvi. Tâm nê njêng luh trong kan tâm rgop nkret njêng, tăch rvăt, ƀư an nău kan tuch tăm mât rong n'gor Gia Lai lor bôk năp geh nău đăt ndal dăng. Nsĭt geh wăng sa bah nuĭh lăp kan nsum, bah nuĭh ƀon lan dơi n'hao prêh; muh măt ƀon lan dơi rgâl tĭng kơn, rgop âk ân nău rdâk njêng ƀon lan mhe ăp ntŭk ta n'gor.

- Mhe aơ nơh, Tỉnh uỷ n'hanh UBND n'gor Gia Lai hŏ nta tay âk trong dơh mhâm gay wăch rgum doanh nghiệp têh, doanh nghiệp dak bah dih ntuh kơl tâm trong kan tuch tăm mât rong mêh, hơi wa?

Wa Võ Ngọc Thành: Nghị quyết Đảng bộ n'gor tâl XVI hŏ ndơ̆ luh 4 bôk nău kan n'hanh jêh aơ nơh ntop tay du bôk nău kan đŏng jêng lah 5 bôk nău kan. Mpôl hên mĭn lah aơ lah ăp trong rƀŏng tơm gay ntrŭt ntrôl an ăp trong kan hun hao n'hanh lah ndơ gay UBND n'gor Gia Lai rdâk njêng ăp trong nchrăp n'hanh bôk nău kan na nê̆ gay tĭng ƀư nghị quyết dja. Nghị quyết bôk năp mpeh rdâk njêng tơm nuĭh kan đah lam trong kan chính trị ta ăp gưl gay đăp mpăn tŏng đah nău ŭch geh mhe. Nghị quyết tâl bar mpeh rdâk njêng ntung trong dŏng ăp kôp gay dŏng an nău kan hun hao. Nghị quyết tâl pe mpeh ntrôl dăng wăch rgum ăp tơm ndơ an ntuh kơl ăp trong kan kơt tuch tăm công nghệ mhe, công nghiệp nkret njêng, ŭnh nar sĭt jêng tay n'hanh pâl nđaih tât năm 2030 (Nghị quyết 07-NQ/TU nar 20/2/2022). Nghị quyết tâl puăn mpeh hun hao nđĭr, mpeh nău mât njrăng n'hanh hun hao bri, rnoh âk nkŭm n'hâm bri n'hanh nta joi geh nău rêh an nuĭh ƀon lan ta nâm n'hâm bri. N'hanh nghị quyết tâl prăm mhe n'gluh an dŏng mpeh rgâl mbrô. Aƀaơ, n'gor an dŏng du đêt bôk nău kan, nsing kalơ nê mbra rdâk njêng du đêt trong kơl tâm di đah ntuh kơl, hun hao tâm ban kơt ăp trong kơl gay kuăl jă wăch rgum ăp tơm ndơ ntuh kơl gay mhâm ƀư nta trong dŭt dơh an nuĭh ntuh kơl tât n'hanh gŭ tay ntuh kơl ta n'gor.

- Gay nău kan tuch tăm mât rong Tây Nguyên, tâm nê geh nău kan tuch tăm mât rong ta n'gor Gia Lai hun hao tâm di đah ơm săk geh, dơh uĕh ta ntŭk, n'gor moh geh nău ŭch rŏng, dăn đă đah trung ương, mêh wa?

Wa Võ Ngọc Thành: Gâp mĭn lah n'hao ăp ntil tơm tăm bah miền Tây Nam Bộ tât Tây Nguyên mbra lah du trong rƀŏng tâm let năp tay. Yơn mhâm ƀư gay ma he hăn trong glăt, wơt lor bah bôk năp ri ăp n'gor dôl gŭ mĭn trong rƀŏng hăn bah he nsing kalơ tâm rgop nkual. Gâp mĭn lah, let năp tay, Bộ Chính trị dôl nchrăp n'glôch jêh nghị quyết X n'hanh XII bah Bộ Chính trị, nkre rdâk njêng nău way trong hun hao bah nkual Tây Nguyên. Gâp mpŏng Nghị quyết dja mbra njêng luh trong đăt ndal, mpôl hên mbra gŭ mĭn, râng du trong ăp tŏng ta Nghị quyết dja. Mhâm ƀư gay Tây Nguyên geh trong hao đăt ndal jŏ jong n'hanh dăng lơn tâm let năp tay, gay mât dŏng ăp ndơ săk geh dơh uĕh ma Tây Nguyên ơm geh. Tâl bar lah ân geh trong kơl êng an nkual Tây Nguyên. N'hanh gâp mpŏng lah Nghị quyết bah Trung ương bơi tât đah nkual Tây Nguyên tâm ban kơt mhe aơ nơh an dŏng đah nkual Tây Nam Bộ mbra droh rse chăp êt lhăt an Tây Nguyên gay hun hao./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương