Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2021

 

VOV4.M'nông: Kêng măng 15/6, nkhêp nkah ndray 96 năm nar Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), ta Jay Quốc hội, Văn phòng Quốc hội hŏ mâp măt n'hanh pah kan đah ăp nhih pah kan báo chí. Tât râng n'hanh lah ta rơh mâp măt, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ lah rjăp nău khlay bah báo chí tâm nău kan bah Quốc hội lah dŭt n'hâm khlay. Lah nhih pah kan ƀon lan sơch an ƀư, nhih pah kan ntơh măt dŭt têh bah ƀon lan lam dak, lĕ rngôch nău lư mpeh leo ƀư, nău kan bah Quốc hội mô dơi tât đah cử tri n'hanh ƀon lan tâm dak n'hanh ƀon lan he gŭ dak bah dih lah mô geh nău rgop bah ăp nhih pah kan thông tấn báo chí. Ma báo chí, cử tri groi nđôi dơi nău kan bah Quốc hội n'hanh rlơ̆ tay, ăp ndơ geh ƀư bah Quốc hội mpeh njêng pháp luật, groi nđôi n'hanh n'glêh an ăp nkô̆ nău khlay bah neh dak tâm ban kơt mô dơi lăp tâm nău rêh mô dơi lăp tâm ăp nău kan bah Quốc hội. Tâm ban ŭch đah ăp nău rgop bah kruanh rđău kan ăp nhih pah kan báo chí, tâm let năp tay, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ lah rjăp, nkô̆ nău i nsĭt geh an neh dak rêh jêng ƀon lan, di đah trong nchrăp bah Đảng, pháp luật bah Ngih dak, nsĭt geh an ƀon lan ri báo chí ân rgum nkoch trêng./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương