Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

 

VOV4.M'nông: Ta Nhih pah kan Kruanh dak, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc mhe wơt Đại sứ Ukraina, wa Gaman Oleksandr n'hanh Đại sứ Canada (Shawn Perry Steil) wa Sôn Pe-ri Sờ-tai hao ndơ̆ si ƀŭt neh dak. Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp, Việt Nam way uănh khlay tâm boh tâm rnglăp way ơm n'hanh tâm boh tâm brê lam lĕ rngôch đah Ukraina. Đại sứ Ukraina lah uĕh Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc ntêm an mông wơt n'hanh mpơl nău lah uĕh Việt Nam hŏ râng ntop kơl an nuĭh ƀon lan Ukraina.

Tâm let năp tay, Đại sứ mbra ntêm an âk mông nar hăn khâl ăp n'gor ta Việt Nam gay ntrŭt ntrôl âk lơn đŏng tâm boh đah bar dak kalơ âk trong kan. Wơt Đại sứ Canada ta Việt Nam, Kruanh dak lah rjăp, Việt Nam n'hanh Canada geh nău tâm boh uĕh lăng, hun hao ăp ntil trong kan. Bol ma jêr jŏt tă bah nuh srê COVID-19, tâm boh chính trị - tâm boh tâm brê đah bar dak hôm mât uĕh đŏng. Đại sứ Canada lah rjăp, tâm năm kan bah he mbra nsrôih lĕ n'hâm suan gay ntrŭt ntrôl lơn đŏng tâm boh đah bar dak./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương